Platsutveckling

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar. Här hittar du inspiration och exempel på olika arbetssätt och metoder för att jobba för en hållbar platsutveckling.

Hur kan platsutveckling bidra till en hållbar turism och besöksnäring?

Hållbar platsutveckling innebär att skapa attraktiva platser för både besökare, boende, företag och investeringar. Arbetet kräver att olika grupper och delar av samhället samarbetar med varandra. Tillsammans utgår de från platsens specifika utmaningar, förutsättningar och behov.
Läs mer om begreppet platsutveckling.

Platsutveckling kan se ut på många olika sätt. Kristina Lindström är forskare i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Under hösten 2021 och våren 2022 följde hon 13 projekt som arbetade med platsutveckling genom turism och besöksnäring. Information om de 13 projekten. Länk till annan webbplats.

Här kan du se en film där Kristina Lindström sammanfattar sin följeforskning. Länk till annan webbplats.
Hon beskriver varför vi nu ser ett skifte från destinationsutveckling till platsutveckling och pekar även ut fem viktiga områden för att lyckas med arbetet:

 • Öka kunskapen
  Hållbar platsutveckling kräver kunskapshöjande insatser och kompetensutveckling hos olika målgrupper för att öka takten och precisionen i den hållbara omställningen.
 • Samverkan är grunden
  Det finns inget egentligt behov att utveckla nya metoder och arbetssätt. Det är däremot viktigt att fortsätta arbetet med att utforska, prova och modifiera befintliga metoder och arbetssätt med stort fokus på att skapa samverkan mellan olika aktörer.
 • Offentlig styrning
  Offentlig styrning på olika nivåer är viktigt för att säkerställa ett långsiktigt strategiskt arbete med platsutveckling i kommuner och regioner.
 • Ett systemskifte med komplexa utmaningar
  Det är viktigt att allokera tid och andra resurser som speglar det omfattande omställningsarbetet.
 • Mäta och utvärdera
  Det finns ett behov av att identifiera befintliga, alternativt att utveckla nya sätt att mäta och utvärdera platsutvecklande insatser.

Exempel på platsutveckling

Stadsdelen Hyllie i Malmö.

En växande stadsdel med evenemang som bas

För att lyfta stadsdelen Hyllie i Malmö drev Event in Skåne tillsammans med Malmö stad projektet Restart Hyllie. Resultatet blev ett fördjupat arbete med hållbar platsutveckling utifrån en gemensam vision för framtiden.
Foto: Werner Nystrand

Inspelning i Gothia studio.

Digitala upplevelser driver platsutveckling

Göteborg & Co insåg att det saknades kunskap om digitala verktyg för hållbar platsutveckling. Tillsammans med en rad andra aktörer startade de projektet Future Experience.
Foto: Peter Kvarnström

Besökare vid Västra Eds kyrkoruin.

Platsutveckling med kultur i fokus

För att knyta ihop flera mindre kulturhistoriska besöksmål utvecklade Stiftelsen Västerviks museum en kulturarvsnod. Tillsammans blir besöksmålen starkare och kan öka kulturarvets attraktionskraft.
Foto: Sofia Gustavsson

En person vandrar längs en av Funäsfjällens populära ”Guldturer”.

Metod för att minska konflikter kring markanvändning

Funäsfjällens ledbolag har utrett hur destinationer kan minimera slitage på leder och naturområden. I ett projekt om hållbar led- och platsutveckling arbetade de för att lösa intressekonflikterna kring markanvändning.
Foto: Jocke Lagercrantz

Metoder

Illustration av två människor

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Handboken erbjuder ett konkret stöd och en inspiration i ditt arbete med att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra besöksmål. Den är indelad i tio olika insatsområden och innehåller tips på arbetssätt, metoder och verktyg.

Illustration av ett pappersflygplan.

Inkludera ett fokus på besökare i kommunens översiktsplan Länk till annan webbplats.

En översiktsplan visar hur kommunen bör använda mark- och vattenområden samt den bebyggda miljön i framtiden. Att utveckla planen med ett besöksfokus gör det enklare att förbättra för både besökare och boende.

Rapporter

Skatepark i Malmö med barn på sparkcyklar.

Platsutveckla för en bättre värld  - trendrapport 2022

Placebranders trendrapport är ett verktyg för dig som vill få just din plats att sticka ut. Få inspiration till hur platsutveckling kan skapa mening och bidra till något större.

Tre personer i en trädgårdsmiljö tittar på papper med planer och ritningar.

Kunskapsöversikt om metoder för hållbar platsutveckling

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Mistra Urban Futures tagit fram en kunskapsöversikt om hållbar platsutveckling.

Lär av andra

Platsutveckling skapar attraktiva miljöer - och en hållbar turism och besöksnäring

I pandemins spår och med de ökande klimatförändringarna har det blivit viktigare än någonsin att arbeta hållbart med turism och besöksnäring.

Så kan platsutveckling leda till en mer hållbar turism och besöksnäring

Läs om Vänersborg som skapar en attraktiv stadskärna samt Hornborgasjön som arbetar för att vara en hållbar destination.

Illustration av pratbubblor

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn

Här kan du ta del av och själv dela kunskap och information till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer.