Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Turismens bidrag till mål 15

Majestätiska landskap, orörda skogar, rik biologisk mångfald och naturarv är ofta de främsta anledningarna till att turister besöker en destination. Hållbar turism kan spela en viktig roll, inte bara för att bevara biologisk mångfald, utan också för att respektera terrestra ekosystem, tack vare dess ansträngningar för att minska avfall och konsumtion, bevarande av inhemsk flora och fauna och dess medvetenhetshöjande aktiviteter.