Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Turismens bidrag till mål 16

Eftersom turism kretsar kring miljarder möten mellan människor med olika kulturell bakgrund, kan sektorn främja mångkulturell och interreligiös tolerans och förståelse, vilket lägger grunden för fredligare samhällen. Hållbar turism, som gynnar och engagerar lokala samhällen, kan också ge en källa till försörjning, stärka kulturella identiteter och stimulera entreprenörsverksamhet, och därigenom bidra till att förhindra våld och konflikter.