Artikeln publicerades 9 februari 2023

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.

Turismens bidrag till mål 17

På grund av sin tvärsektoriella natur har turismen förmågan att stärka privata/offentliga partnerskap och engagera flera intressenter – internationella, nationella, regionala och lokala – att arbeta tillsammans för att uppnå SDG och andra gemensamma mål. Offentligt samarbete och offentliga/privata partnerskap är en nödvändig och central grund för turismutveckling, liksom en ökad medvetenhet om turismens roll i genomförandet av Agenda 2030.