Hållbarhetsguiden

Illustration av en trädsymbol

Tillväxtverkets hållbarhetsguide beskriver en process för hur regioner, kommuner, destinationer och större företag kan genomföra sitt hållbarhetsarbete.

Målgrupper

Målgrupp för guiden är främst aktörer inom det stödjande systemet för turism och besöksnäring, exempelvis:

  • besöksnäringsfunktioner inom regioner
  • destinationsorganisationer
  • regionala turismorganisationer
  • regionala projekt
  • biosfärområden
  • kommunförbund

Guiden kan även användas av större företag och aktörer inom närliggande områden och branscher.

En tydlig process

Guiden föreslår en tydlig process för strategiskt hållbarhetsarbete och en checklista för att kvalitetssäkra arbetet. Den ger också hjälp med att starta hållbarhetsarbetet genom att genomföra en nulägesanalys och en omvärldsanalys. Dessa analyser ger input till det fortsatta hållbarhetsarbetet, bland annat genom att tydliggöra vad man har rådighet över, det vill säga vad man direkt kan påverka. En aktör som har koll på sin omvärld är också bättre förberedd vid förändringar och kan genomföra riktade insatser.

Processen är en hjälp till att arbeta med rätt hållbarhetsfrågor och avser inte att ersätta de standarder och certifieringar som finns inom besöksnäringen. Däremot kan processen underlätta för beslut i ett senare skede, om vilken certifiering eller standard som passar den aktuella verksamheten bäst.

1. Identifiera hållbarhets­områden

Identifiera de viktigaste hållbarhets­områdena utifrån verksamhetens eller aktörens förutsättningar för att undvika att hållbarhetsarbetet blir händelsestyrt eller personberoende. I detta steg gör ni väsentlighetsanalys, intressent­analys och intressentdialog.

2. Sätt ambitionsnivå för områdena

När de viktigaste hållbarhetsområdena är identifierade, är det dags att överväga ambitionsnivån för de viktigaste hållbarhetsfrågorna och inkludera detta i er vision, strategi eller motsvarande strategiska dokument. En tydlig ambitionsnivå underlättar senare steg i processen.

3. Sätt hållbarhetsmål

Utifrån ambitionsnivå och hållbarhetsstrategi tas hållbarhetsmål fram. Hållbarhetsmålen ska konkretisera arbetet och ge tydliga ramar, för att kunna gå från ord till handling. Sätt mål som ni har kontroll över och kan påverka.

4. Gör en handlings­plan

Utifrån framtagna hållbarhetsmål tar ni nu fram en detaljerad handlings­plan. Planen stödjer genomförandet, särskilt för de medarbetare som ska genomföra det praktiska arbetet.

5. Genomför hållbarhetsarbetet

Efter genomgång av alla tidigare steg i processen är det nu dags att faktiskt genomföra hållbarhetsarbetet och kommunicera detta arbete.

6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Efter att genomförandet har kommit igång är det snart dags att utvärdera arbetet och följa upp resultatet. Detta bör göras minst en gång per år, men gärna en enklare uppföljning kvartalsvis.