Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Illustration av ett äpple.

Riksantikvarie­ämbetet och Tillväxtverkets handbok är ett konkret stöd och en inspiration i arbetet med att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra besöksmål.

Handboken är en handfast guide till att utveckla hållbara besöksmål och innehåller tips på arbetssätt, metoder och verktyg. Den är ett resultat av projektet Stärka världsarv som syftade till att testa, utveckla och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.

En genomtänkt och hållbar turism bidrar till lokal och regional utveckling. Om turismen inte hanteras på ett hållbart sätt kan den istället leda till negativa konsekvenser i form av överturism med slitage, skador och konflikter. Och tvärtom kan avsaknaden av tillräckligt många besökare och ojämna besöksflöden hindra en hållbar utveckling.
Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Förslag och vägledning snarare än facit

Handboken lyfter fram centrala utvecklingsområden som du behöver hantera för att säkerställa en hållbar turismutveckling. Metoden är däremot inte något du ”blir klar med”. Snarare ger den en möjlighet att starta och etablera nya arbetssätt som kan och bör användas i det fortsatta arbetet. De resultat och slutsatser som arbetet resulterar i behöver omsättas i besöksmålens löpande arbetssätt, i förvaltningsplaner med tillhörande handlingsplaner samt i andra centrala regionala och lokala styrdokument.

Handboken kan läsas och användas som en vägledning till de insatser som beskrivs i varje avsnitt. Antingen kan du använda dig av hela metoden i en längre utvecklingsprocess eller fördjupa dig inom en utvald del. När du använder handboken är det viktigt att ha platsens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt. Se snarare handbokens innehåll som förslag än ett facit.

Handbokens metod är uppdelad i nio guider

Metoden i handboken är uppdelad i nio guider. De fyra första guiderna utgör grunden för att arbeta med hållbar turismutveckling. Därför är det viktigt att börja med dem först.

  • Analysera destinationen
  • Utarbeta strategi
  • Organisera samverkan
  • Engagera lokalsamhället

Övriga sex guider i metoden fokuserar på specifika utvecklingsområden. Dessa kan vara mer eller mindre relevanta beroende på världsarvets eller platsens förutsättningar. Utifrån de behov och möjligheter som identifierades i arbetet med de fyra första guiderna så går det att prioritera och välja i vilken ordning övriga sex guider ska användas.

  • Kommunicera världsarvet
  • Utveckla infrastruktur
  • Skapa mervärden
  • Styra besöksflöden
  • Säkra finansiering
  • Säkerställa hållbarhet

Även andra besöksmål kan använda metoden

Handboken vänder sig i första hand till aktörer som ansvarar för Sveriges världsarv. Däremot är metoden tillräckligt grundläggande för att kunna användas även på andra typer av besöksmål som på ett hållbart sätt behöver skydda och tillgängliggöra kultur- och naturvärden. Avgörande är att det finns ett antal parter som kan, vill och behöver samverka för att utveckla en hållbar turism som bidrar till världsarvets eller besöksmålets utveckling.