GSTC - globala hållbarhetskriterier för destinationer och företag

Illustration av en jordglob.

GSTC står för Global Sustainable Tourism Council. Den internationella organisationen har tagit fram en global standard för hållbar turism som utgör basen för många certifieringar.

Kriterier för destinationer och företag

GSTC har tagit fram två uppsättningar kriterier:

  • Destinationskriterier (GSTC-D) för offentliga beslutsfattare och destinationschefer.
  • Företagskriterier (GSTC-I) för till exempel hotell och researrangörer.

Anpassade till Agenda 2030

Kriterierna ger en heltäckande definition av hållbart resande och turism. De är även anpassade till målen i Agenda 2030 och bygger på fyra pelare för hållbarhet:

  • Effektiv hållbarhetsplanering.
  • Maximera sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället.
  • Främja kulturarvet.
  • Reducera miljöpåverkan.

GSTC utför inte själva några certifieringar av företag, produkter eller destinationer. De är istället ett ackrediteringsorgan som granskar och godkänner andras certifieringar. GSTC arbetar även med bland annat nätverk, utbildningar och event.

GSTC i Sverige

Västerbottens regionala turismorganisation Region Västerbotten Turism har utvecklat en arbetsmetod som utgår från GSTC:s hållbarhetskriterier. Det har resulterat i ”Västerbotten Experience”. Företag i besöksnäringen får använda sig av sigillet om de förbinder sig att arbeta enligt de kriterier som Västerbotten har definierat i Västerbotten.

Ljusdals kommun har som första kommun i Sverige tecknat ett samarbetsavtal om hållbar utveckling med det australienska företaget EarthCheck. I november 2021 blev Destination Järvsö den första svenska destination som är hållbarhetscertifierad av EarthCheck enligt GSTC:s kriterier.

Utveckling av kriterierna

2007 bildades organisationen Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria. Det var bland annat FN:s miljöprogram (UNEP), FN:s världsturistor-ganisation (UNWTO) och Rainforest Allience som stod bakom initiativet. Syftet var att främja en ökad och gemensam förståelse av hållbar turism. Partnerskapet utvecklade en uppsättning universella, globalt accepterade kriterier. På det sättet tog de det första steget mot att standardisera ett gemensamt språk för hållbar turism.

Nästa steg var att granska mer än 60 befintliga certifieringar och frivilliga uppsättningar av kriterier runt om i världen. Partnerskapet tog bland annat lärdom av Naturturismföretagarnas certifiering Nature's Best. I oktober 2008 lanserade partnerskapet formellt den första versionen av GSTC-kriterierna. Två år senare bildades det internationella organet GSTC. Det fick bland annat i uppgift att anta universella principer och främja ökad kunskap om hållbar turism. Under de följande åren utvecklade GSTC kriterierna. Exempelvis lanserade de GSTC-D 2013 med syftet att fungera som en globalt grundläggande standard för förvaltning av turistmål. Det är också ett ramverk för nationella eller regionala standarder för hållbarhet.