Artikeln publicerades 20 juli 2018

Nationell strategi för naturturism

Naturturismföretagen, Svensk Turism och Visita presenterar branschens utmaningar och möjligheter i en gemensam strategi för naturturismen.

Målet med strategin är att den svenska naturturismen fortsätter växa, blir mer professionell och utvecklas hållbart. Den rymmer 15 förslag inom tre olika utvecklingsområden: naturen, näringen och samhället.

Naturen

De bästa förutsättningarna för naturturism finns vid större naturområden. Nationalparker och biosfärområden behåller sin attraktionskraft över tid och naturturismen kan där samsas med andra näringar. I övriga miljöer med oskyddad natur är det viktigt att utveckla samverkan med privata markägare. I takt med en växande naturturism så kommer det även behövas geografisk planering för att kunna möta besökares efterfrågan på till exempel tystnad och vildmarkskänsla.

Näringen

För att kunna konkurrera på en internationell marknad så behöver naturturismens företag både locka hit utländska besökare och få svenskar att resa mer i Sverige. Produkt- och affärsutveckling är en viktig del i detta. Strategin lyfter som exempel behovet av att större boenden och mindre aktivitetsföretag samverkar för att stärka sin konkurrenskraft. Ytterligare en av åtgärderna som nämns är att se över och länka samman satsningar på kvalitetsmärkningar med digitala system för kundomdömen och bokning.

Med utgångspunkt i gästens upplevelse är målet att öka Sveriges attraktionskraft, omsättningen i naturturismbranschen och graden av professionellt företagande inom naturbaserad turism.

Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt för hela besöksnäringenNationell strategi för naturturism

Samhället

Samhället utgör det tredje och sista utvecklingsområdet. Strategin slår fast att samhällsfunktioner som transporter, vägar, bra bredband och skötsel av ledsystem är avgörande för naturturismen. Funktionerna är viktiga för näringens konkurrenskraft och möjlighet att utveckla landsbygder.

Kompetensförsörjning lyfts också fram som en central fråga för naturturismens växande bransch. Det finns behov av både längre yrkesförberedande utbildningar, kortare utbildningar för företag och kompetenshöjande insatser hos myndigheter och finansiärer. Strategin presenterar även förslag kring regelverk, statistik, forskning och internationell marknadsföring.