Artikeln publicerades 13 februari 2023

Behov och förutsättningar för kompetensförsörjning

Hotell lobby med receptionist som tar emot en gäst.

Besöksnäringens viktigaste resurs är de människor som arbetar i näringen. Genom goda arbetsvillkor, jämställdhet, rätt utbildning och kompetensutveckling stärks den svenska besöksnäringens konkurrenskraft.

Det finns goda möjligheter att utvecklas inom besöksnäringen, en näring som efterfrågar många olika kompetenser, såväl specialiserade som mer generella. Besöksnäringen är personalintensiv och erbjuder ett första jobb för många, inte minst för unga och utrikesfödda. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar så att fler väljer att stanna och utvecklas inom besöksnäringen. Kompetensförsörjningen var redan före covid-19-pandemin en viktig fråga för besöksnäringens företag och konkurrensen om arbetskraften ökar.

Med tanke på besöksnäringens betydelse för sysselsättningen i hela landet, kommer kompetensfrågorna att fortsätta vara centrala och behöver kontinuerligt omprövas. Det är ett arbete som bör utvecklas i samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemet.

Brist på personal - hinder för tillväxt

Enligt Tillväxtverkets rapport Vardag och framtid för turismföretagen (pub.nr. 0250) är bristande tillgång på lämplig arbetskraft det främsta hindret för tillväxt. Då besöksnäringen är diversifierad är det viktigt att behoven hos varje bransch tas tillvara. Yrkeskategorierna är många och fler kompetenser behövs. Det finns en efterfrågan på yrkesutbildad personal men också behov av kompetens inom till exempel ledarskap, internationalisering, marknadsföring, styrelsearbete och den digitala omställningen.

Behov av gott värdskap

Det som skiljer besöksnäringen från många andra verksamheter är att det handlar om besökarnas upplevelser vilket i sin tur kräver ett professionellt värdskap och personliga möten. Förmågan att skapa och förmedla upplevelser och utveckla värdskapet blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft eftersom det är dessa aspekter som skapar en stor del av det turistiska värdet.

Behov av digital kompetens

Utvecklingen av artificiell intelligens och robotisering sker i snabb takt och kommer att påverka besöksnäringen som proaktivt behöver kunna dra nytta av utvecklingen inom dessa viktiga områden. Det finns också behov av kunskap om hur digitala verktyg kan användas. Inom besöksnäringen finns det många egna företagare, och kunskap om att starta och driva företag är viktigt.

De stora skiften i form av digitalisering och automatisering som besöksnäringen står inför kommer att öka antalet pålästa resenärer som söker information och planerar sin resa på distans. Den digitala omvandlingen påverkar resenärernas beteende inför, under och efter sin resa. Företagens innovationsförmåga för att kunna möta detta kommer därför att vara avgörande för den svenska besöksnäringens konkurrenskraft. Även små besöksnäringsföretag kan marknadsföra sina tjänster digitalt mot en global marknad och utvecklas därför i global konkurrens.

Viktigt med goda arbetsvillkor

För att ta vara på företagens vilja att växa och potentialen för framtida sysselsättningstillväxt är det viktigt med ett ändamålsenligt regelverk som möjliggör för företagen att ha en god kompetensförsörjning och goda arbetsvillkor. Besöksnäringen består till viss del av så kallade genomgångsbranscher med hög personalomsättning vilket leder till kostsamma rekryteringar och återkommande behov av att kompetensutveckla ny personal.
För vissa branscher blir korta och intensiva turistsäsonger ett hinder när det handlar om att anställa, upprätthålla kvaliteten och behålla kompetens. Säsongslogiken fordrar innovativa lösningar på företagsnivå. Det kan handla om att förlänga turistsäsongen eller hitta smarta sätt att dela arbetskraft mellan vinter- och sommardestinationer.

Anpassa utbildningar efter behov

När förutsättningarna för näringen förändras är det viktigt att även utbildningarna inom området anpassas och tar höjd för de frågor och utmaningar som näringen möter. Kompetensutveckling är viktigt ur både individens, arbetsgivarens och samhällets perspektiv. För att behålla och utveckla personalen är det därför viktigt att det finns goda möjligheter för kompetensutveckling, tydligare karriärvägar samt möjligheter till yrkesväxling. Det finns även ett behov av rörlighet mellan utbildningsformer, liksom att det är viktigt att kunna växla mellan utbildning och arbete eller kombinera dessa två.

Yrkesprogrammen är viktiga

Yrkesprogrammen inom gymnasieskolan och yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning är viktiga för näringen. Utbudet av utbildning på gymnasial nivå behöver i större utsträckning anpassas efter behoven på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan är en flexibel utbildningsform som bygger på arbetslivets engagemang och efterfrågan på den kompetens som utbildningen leder till. Utöver de utbildningar som är offentligt finansierade finns det även företagsutbildningar, som framför allt de större företagen har möjlighet att genomföra. Sådana utbildningar har också visat sig framgångsrika. För att skapa förutsättningar för att utveckla utbudet av utbildningar riktade mot besöksnäringen är det viktigt att följa upp i vilken utsträckning utbildningar inom turism och besöksnäring leder till arbete.

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Samverkansprogrammet är ett av regeringens fyra samverkansprogram som tar sin utgångspunkt i näringslivets efterfrågan, behovet av ny kompetens och förbättrade förutsättningar för arbetstagare att ställa om eller vidareutbilda sig. De har tagit fram en agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande som tydligt visar att det finns ett behov av att samla olika aktörer med olika perspektiv för att identifera nya och innovativa lösningar på de utmaningar som finns.