Hantering av personuppgifter

Här ger vi allmän information om vår personuppgiftsbehandling med hänsyn till GDPR. Mer specifik information ges på olika sätt direkt till de som berörs.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR). Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Rättsliga grunder i GDPR

De rättsliga grunder i GDPR som främst är aktuella för Tillväxtverket är de som kallas för allmänt intresse och myndighetsutövning. Eller med andra ord: Vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag, samt när det är nödvändigt för att fatta beslut som påverkar enskilda.

Namn och kontaktuppgifter till personer vi samarbetar med eller som företräder verksamhet som vi finansierar är de typer av personuppgifter som vi använder mest.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
  • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakta dataskyddsombudet

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Organisationsnummer: 202100-6149

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten.