Artikeln publicerades 3 juli 2024

Hållbar platsutveckling genom kulturarvsturism - nya projekt

Tillväxtverket har under juni 2024 beviljat stöd till sju projekt med syfte att öka kunskapen och medvetenheten om kulturarvets roll i och betydelse för hållbar platsutveckling genom turism.

Projekten ska sammanställa, dokumentera och kommunicera kunskap, metoder och erfarenheter från sitt arbete med att skapa förutsättningar för en hållbar turism som bidrar till platsens attraktionskraft för så väl boende, besökare som näringsliv. Nedan följer en sammanställning av projekten.

Kulturarvet som besöksmål – uppföljning

Om projektet: Satsningen Kulturarvet som besöksmål är en av Sveriges mest omfattande insatser för kulturarvsturism, primärt på landsbygd. Hembygdsföreningar har fått stöd i att utveckla erbjudanden och arrangemang som ska locka fler besökare, öka intäkterna samt locka fler engagerande medlemmar och öka sin betydelse i lokalsamhället. Med detta projekt kommer Sveriges Hembygdsförbund följa upp och utvärdera resultat och effekterna av satsningen. Projektet kommer att identifiera och synliggöra goda exempel från hembygdsföreningar som lyckats extra väl i sin utveckling av erbjudanden och produkter, samt beskriva de effekter som genereras. Projektet kommer också att skapa regionala mötesplatser för att föra en dialog om lärdomarna och erfarenheterna från genomförandet i ett utvecklingsinriktat perspektiv. Baserat på undersökning och dialog kommer de viktigaste erfarenheterna att paketeras i form av filmat och tryckt material med olika inriktning och målgrupp.
Projektägare: Sveriges Hembygdsförbund

Utveckling av hembygdsgårdars förändringspotential - uppföljning

Om projektet: Projektet ska utvärdera tidigare genomförda insatser för hembygdsföreningar. Det ska följa upp, identifiera och synliggöra goda exempel där kulturarvet använts, men i lika stor utsträckning identifiera de hinder som står i vägen för fortsatt utveckling eller till att utvecklingen inte kommit igång. När hinder identifierats och exempel hittats ska detta spridas både genom webbtexter, filmer och workshops. Målsättningen är att skapa långsiktiga levande mötesplatser och nätverk med hembygdsföreningar som träffas, inspirerar och hjälper varandra samt fortsätter att utbildas. Detta ska ske i samverkan med länets hembygdsförbund och bidra till kunskapsspridning även till andra målgrupper.
Projektägare: Smålands Turism

Platser gör skillnad

Om projektet: Kalmar Läns Museum kommer att utvärdera, paketera och sprida kunskap om platsutvecklingsmetoden inom creative placemaking och samtidigt utveckla strukturer för hur den skulle kunna användas mer kontinuerligt i lokala och regionala utvecklingsprocesser. Detta för att öka platsattraktiviteten, livskvalitet för de som bor där och främja kulturarvsturism. I samband med det ska det skapas en regional mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring om hur kulturarvet kan utgöra en resurs i arbetet med hållbar platsutveckling.
Projektägare: Kalmar Läns Museum

Kåseberga – uppföljning

Om projektet: Kåseberga, en del av Ystads kommun, är känt för sin turism och Ales stenar som lockar många besökare året runt. Ökad turism har skapat konflikter kring trafik och infrastruktur. Hösten 2022 startades projektet Hållbar Platsutveckling Kåseberga för att hantera dessa problem genom dialog och samarbete. Projektet använde GSTC-metoden och resulterade i tio åtgärder, inklusive bildandet av ett "Green Team" med representanter från kommunen, byalaget och företagarföreningen. Sedan våren 2023 arbetar Green Team med åtgärdsförslagen. Nu fortsätter arbetet genom en intervjuundersökning med besökare för att utvärdera deras upplevelser av åtgärderna och att dela lärdomar för att inspirera andra. Detta skapar nytta både för den fortsatta utvecklingen i Kåseberga och som ett lärande och inspirerande exempel för andra platser och destinationer.
Projektägare: Ystads kommun

Hållbar platsutveckling i det lilla

Om projektet: Projektet kommer att ta fram en handbok med verktyg för ”Platsutveckling i det lilla”. Erfarenheter från tidigare projekt visar att det är en metod som lämpar sig väl för utveckling av landsbygden och besöksnäringen. Den riktar sig till mindre samhällen eller platser som är glesbefolkade och många gånger saknar samhällsservice. Men, platserna har ofta minst ett besöksmål inom kulturarv, ett rikt föreningsliv, engagerade invånare och en mångfald av företag som alla vill göra platsen ännu bättre och mer attraktiv. Projektet tar avstamp i kulturarven som en samlande kraft. Metoden är resurssnål vilket gör att den går att använda på många platser samtidigt.
Projektägare: Stiftelsen Västerviks Museum

Världsarv i Sverige - Platser som gör skillnad

Om projektet: I Sverige finns 15 världsarv som unikt berättar om jordens och människans historia, viktiga för hela mänskligheten. Dessa platser främjar hållbar utveckling genom lokala initiativ som skapar värde för befolkningen och inspirerar till hållbart agerande. Trots detta saknar världsarven en naturlig position i samhället, vilket försvårar både förvaltnings- som platsutvecklingsarbetet. I detta projekt kommer Världsarvet Grimeton, i samarbete med andra världsarv, synliggöra och kommunikativt förenkla världsarvens betydelse för ett mer hållbart Sverige. Tillsammans utvecklar de ett övergripande världsarvskoncept med en nationell platsberättelse, genom att ta vara på världsarvens erfarenheter kring platsutveckling. Resultatet kan appliceras på alla världsarvs arbeten och blir ett gott exempel på hur lokal platsutveckling kan nå en ny, nationell nivå samt ge världsarven en starkare röst.
Projektägare: Stiftelsen Världsarvet Grimeton

Interpretation

Om projektet: Kan interpretation vara en viktig del för ett långsiktigt hållbart arbete med platsutveckling där kulturarvet står i fokus? Inom ramen för samverkansplattformen Prisma Västra Götaland har man sedan 2020 arbetat med att anpassa och sprida interpretation som metod genom kurser, temadagar och workshops. Detta har skett utifrån ett snabbt expanderande behov från kulturarvsaktörer att stärka mötet med besökare i kreativa och meningsfulla upplevelser utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Meningsfulla upplevelser bidrar också till individers ökade intresse och respekt för natur och kulturarv. Projektet kommer att utforska effekterna av arbetet, sprida goda exempel och undersöka hur arbetet kan utvecklas för att nå fler och fördjupa stödet till de kulturarvsplaster som vill jobba vidare.
Projektägare: Innovatum Science Center