Artikeln publicerades 15 december 2017

Visit the future - besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden

Par i utomhusmiljö med en laptop.

Rapporten Visit the future är framtagen inom ett projekt med Svensk turism och Tillväxtverket. Den beskriver besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Rapporten tecknar också en bild av de globala megatrender som kommer påverka besöksnäringen och samhället i stort.

Megatrender är stora, sociala, ekonomiska, politiska, miljömässiga eller teknologiska förändringar som sker över lång tid. Oftast över flera decennier. De har olika inverkan i olika samhällen och samhällssektorer. Megatrender skapar processer och aktiviteter som driver fram förändringar hos regeringar, organisationer och företag.

Megatrend 1 - Globaliseringens fotspår

Megatrenden Globaliserings fotspår fokuserar på en ny världsordning med en ombalansering av makten till Asien. Stora delar av Asien kännetecknas av en ung befolkning och hög tillväxt i tillverkningsindustrin. Många länder växlar successivt över från produktionsländer till konsumtionsländer. Detta leder i sin tur till att nya resmönster utvecklas med resor till och från Asien. Det internationella resandet ökar ännu mer!

Megatrend 2 - Urbaniseringen fortgår

Urbaniseringen skapar behov av nya hållbara lösningar för såväl infrastruktur, transportlösningar och utveckling av smarta städer. För besöksnäringen innebär det att teknikutvecklingen inom information och kommunikation kan användas inom mer eller mindre samtliga destinationer. Digitala kartor, övervakning och till exempel talteknologi eller chip-implantat i människokroppen skapar mer bekväma och säkrare vistelser.

Megatrend 3 - Klimatförändringar

Klimatförändringar och brist på resurser är kanske den megatrend som skapat både flest undertrender, starkast engagemang och drivkraft globalt. Utvecklingsbehovet är påtagligt. Behovet av nya energilösningar och nya transportlösningar är stora utmaningar. Det behövs även innovativa lösningar för vattenförsörjning och framtida förändrade vattennivåer. Såväl nu som i framtiden är behovet av att lösa problemet med den globala livsmedelsförsörjningen och fattigdomen avgörande. I ett sådant perspektiv måste brister på naturresurser säkerställas. Energiförsörjningen blir i fokus även här.

Megatrend 4 - Demografins skiften

Det demografiska skiftet leder till flera undertrender som till exempel längre liv och bättre hälsa, immigration, global befolkningstillväxt, urbana och suburbana levnadssätt. För besöksnäringen skapar trenden om längre liv och bättre hälsa utvecklingspotential för "medicinturism" och "spaturism". Den allmänna befolkningstillväxten genererar mer resande i sig. Speciellt intressanta är nya marknader som ställer om från produktions- till konsumtionssamhällen.

Megatrend 5 - Tekniska genombrott

Innovationstakten och den tekniska utvecklingen har tagit oanade kliv framåt de senaste åren. Det gäller dels informationsteknologin och dels inom områden som atomlära, det mänskliga nervsystemet och genteknologi. Inom informationsteknologin görs ständigt nya tekniska genombrott som snabbt finner kommersiella vägar. För besöksnäringen har mobiltelefonen blivit oundviklig och transformerats till att vara "fjärrkontrollen till den digitaliserade världen".

Länk

Läs rapporten för en mer djupgående beskrivning och bedömning av hur dessa trender bedöms inverka och skapa drivkrafter på samhället och besöksnäringen.
Rapporten Visit the future Länk till annan webbplats.

Projektet Visit the future

Rapporten är framtagen av Svensk destinationsutveckling inom ramen för det nu avslutade projektet Visit the future. Svensk Turism drev i samarbete med Tillväxtverket kunskapsutveckling och kunskapsspridning om hur besöksnäringen kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling i en snabbföränderlig värld.