Artikeln publicerades 27 maj 2019

Verktyg för hållbar turism

Denna kartläggning visar hur destinationer och företag kan använda sig av olika verktyg för ökad hållbarhet och kvalitet. Ramboll Management Consulting har genomfört analysen på uppdrag av Tillväxtverket. 

Turism innebär per automatik ett stort antal resor, vilket gör att turismen har en inbyggd miljöpåverkan. Besöksnäringens intresse för att arbeta med hållbarhet har vuxit mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling.

Under de senaste 10–15 åren har ett stort antal metoder, modeller och certifieringar tillkommit för att åstadkomma ökad kvalitet och hållbarhet inom turism och besöksnäringen. Denna rapport lyfter fram hur olika de olika verktygen kan användas på såväl destinations- som företagsnivå.

Rapportens övergripande slutsatser

  • Allt fler internationella verktyg finns tillgängliga i Sverige.
  • Olika märkningar och certifieringar används för att nå olika målgrupper.
  • Transparenta certifieringar kan främja ett hållbarhetsarbete.
  • Certifieringarna täcker in allt fler aspekter av hållbarhet.
  • De sociala och etiska aspekterna är svårare för företag och destinationer att ta sig an.
  • Det finns olika tillvägagångssätt för destinationer att arbeta med hållbarhet.
  • Strategiskt hållbarhetsarbete på destinationsnivå kräver ofta att företagen engageras och bidrar.
  • Certifieringar och märkningar kan hjälpa företag inom turism och besöksnäringen att arbeta strategiskt med hållbarhet.
  • Hållbarhetsarbete på såväl företags- som destinationsnivå kan bidra till kompetensutveckling av företag.

Det finns många tillgängliga verktyg

Kartläggningen identifierar totalt 42 nationella och internationella verktyg som finns tillgängliga i Sverige. De flesta riktar sig till företag men det finns även verktyg tillgängliga för destinationer. Verktygen innefattar certifieringar, märkningar, uppföljningssystem och standarder.

Det är vanligast är verktygen fokuserar på den miljömässiga aspekten av hållbarhet men social och ekonomisk hållbarhet har över tid blivit vanligare och verktygen tycks anta ett helhetsperspektiv på hållbarhet.

Certifiering ökar verksamhetens hållbarhet och kvalitet

Certifieringen av verksamheten bidrar till en ökad miljömedvetenhet inom företaget, att hållbarhetspolicyer implementeras och att företaget kan få stöd i prioritering av de insatser som kan öka företagets hållbarhet. För företag med begränsad kunskap inom hållbarhetsområdet innebär certifieringen en möjlighet att få tillgång till expertis och en strukturerad plan för att arbeta med hållbarhet. Certifieringar har även potential att öka företagens effektivitet och möjlighet att minska driftskostnader, vilket innebär en ökad grad av såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet.

En tydlig hållbarhetsprofil kan ge turismföretag konkurrensfördelar

Intresset för hållbarhet bland konsumenter har ökat. Konsumenter är positiva till olika miljöcertifieringar, vilket bland annat tar sig uttryck genom högre upplevd kvalitet, nöjdhet och en bättre bild av företaget. Till exempel tycks konsumenter föredra ett certifierat företag framför ett icke-certifierat och deras bild är att ett certifierat företag i större utsträckning än andra bidrar till en positiv utveckling av miljön och lokalsamhället. Certifieringen kan ge företaget en möjlighet att få konkurrensfördelar genom att visa på en tydlig hållbarhetsprofil. Det innebär att de istället för att pressa priser kan rikta sig till marknadssegment som är villiga att betala för ett större ansvarstagande.

Certifiering hjälper konsumenter att göra medvetna val

Ur ett konsumentperspektiv innebär en certifiering av ett företag eller destination att konsumenter kan göra mer informerade och medvetna val även under sin semester. Här spelar certifieringen en viktig roll som garant för att företagen har ett utvecklat hållbarhetsarbete. För att företagen kommersiellt ska kunna dra nytta av sin certifiering bör information om certifieringen och dess innehåll finnas med som en del i marknadsföringen. När det saknas fullgod information om certifieringarna är risken istället att det blir svårare för konsumenten att göra ett informerat val och värdera betydelsen av en certifiering. Därför är även tillgången till information om certifieringen viktig för att generera en efterfrågan bland konsumenter för certifierade verksamheter.

Hållbarhetsindex ger jämförelser mellan destinationer

En annan möjlighet för destinationerna är att arbeta med olika typer av hållbarhetsindex. Dessa typer av index har utvecklats i syfte att ge en tydligare och mer överskådlig bild över en destinations hållbarhet. Genom att summera en rad kvantitativa indikatorer över en destinations hållbarhet kan ett index ge ett samlat mått på destinationens hållbarhet. En av fördelarna med ett index är att det är lätt att förstå och att det kan ge en samlad bedömning utifrån en rad olika hållbarhetsaspekter. Det kan även möjliggöra jämförelser mellan destinationer och ur konsumentsynpunkt underlätta valet mellan destinationer. Index kan även vara användbara i kommunikation med beslutsfattare.

Uppföljningssystem för destinationer kan användas för benchmarking och lärande

Certifieringar och uppföljningssystem kan skapa ett lärande och öka kunskapen hos ansvariga aktörer på destinationen, exempelvis kommunen eller ett destinationsbolag. En ansökan om certifiering kan initiera en viktig diskussion till exempel inom en kommun eller i en region rörande hållbarhet.Certifieringar lyfts också fram som bra verktyg för benchmarking av destinationen, där certifieringen kan illustrera styrkor och svagheter hos destinationen som annars inte skulle ha synliggjorts. Vidare kan certifieringen bidra till att validera de framsteg som destinationen gör i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbete ökar destinationens konkurrenskraft

Konsumenter värderar mer att destinationen som helhet är miljömässigt hållbar, snarare än enskilda företags hållbarhet. Det finns även fakta som pekar på att certifiering av destinationer genererar positiva effekter på ekonomisk tillväxt i destinationens företag. Certifiering på destinationsnivå har en positiv inverkan på turisters val av destinationer.

Hållbarhetsverktyg kan generera mervärden för destinationer

Destinationers användning av hållbarhetsverktyg kan generera olika typer av mervärden. Till exempel kan det möjliggöra benchmarking och erfarenhetsutbyte mellan destinationer. Uppföljning av enskilda indikatorer kan även göra det möjligt för destinationen att kontinuerligt mäta sin klimatpåverkan. En certifiering i sig leder inte nödvändigtvis till ökad hållbarhet, men den kan skapa transparens och struktur kring hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete.

Anpassa ambitionsnivån i hållbarhetsarbete

Certifieringar och märkningar kan hjälpa turism och besöksnäringens företag att arbeta strategiskt med hållbarhet. För att arbetet inte ska bli övermäktigt är det viktigt att anpassa sin ambitionsnivå till företagets storlek och kapacitet. På så sätt kan arbetet stödja företagens utveckling, snarare än innebära en administrativ börda.

Detta tycks vara något som turism och besöksnäringen lyckats med. Turismföretagen arbetar i större utsträckning än andra små och medelstora företag aktivt med såväl miljöfrågor som sociala och etiska frågor. Samtidigt ser de även den affärsmässiga nyttan med sitt hållbarhetsarbete.

Länk

Rapporten Verktyg för hållbar turism - Kartläggning och analys av hållbarhets- och kvalitetssystem för destinationer och företag Länk till annan webbplats.