Artikeln publicerades 28 november 2019

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige

Flyget är mycket viktigt för svensk besöksnäring men innebär också en belastning på miljön. Rapporten från konsultföretaget Copenhagen Economics är beställd av Tillväxtverket och visar att de totala utsläppen ökar trots tekniska framsteg.

Syftet med rapporten är att kartlägga kunskap och forskning om sambanden mellan turism, flygtransporter och hållbar utveckling. Tillväxtverket beställde rapporten som en del av arbetet i Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring.

Flyget är särskilt viktigt för utländska besökare

Flyget är det vanligaste transportsättet för internationella resor till och från Sverige. Cirka 70 procent av de internationella resorna sker med flyg. När det kommer till internationella gästnätter i Sverige så kan ca 60 procent av dem tillskrivas flyget.

Ökade utsläpp totalt men utsläpp per flygpassagerare minskar

Den ökade turismen har lett till ökade transportrelaterade utsläpp av växthusgaser i Sverige, särskilt från luftfarten. Flygplanens ökade bränsleeffektivitet och ansträngningar för att gå mot mer sparsam körning (eco-driving) har inte varit tillräckligt för att kompensera för ökningen av det totala antalet flygningar.

Passagerarantal och utsläpp förväntas fortsätta att öka i Europa under de kommande decennierna. Prognoser för den svenska luftfarten förutspår dock att utsläppen från det svenska flyget kommer att minska trots ökade passagerarantal, under de kommande fem åren.

Det krävs ett skifte bort från fossila bränslen

De utsläppsminskningar som är nödvändiga kan inte uppnås endast genom ökad bränsleeffektivitet från förbränningsmotorer som drivs av fossila bränslen, eller genom förbättrad flygtrafikplanering. Ett skifte mot ett mer hållbart flygande behöver drivas av en kombination av biobränsle, elektrifiering av flyg, tekniska förbättringar och marknadsbaserade instrument.

Mer data behövs för ökad förståelse av turisters resvanor

Det behövs ytterligare analys för att bredda förståelsen för hur turister reser i Sverige, för att möjliggöra en välinformerad samhällsdebatt och lägga en grund för så välgrundade politiska beslut som möjligt. Det finns ett behov av att bättre förstå hur luftfarten är relaterad till turism, både för Sverige som helhet men också inom landets olika regioner.