Artikeln publicerades 16 december 2021

EU:s stöd för turism

EU flagga

EU är världens mest besökta region och tog emot omkring 37 % av alla utländska besök i världen 2019. Enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten så behöver EU:s stöd till turistsektorn en ny strategisk inriktning och en bättre finansieringsstrategi. Revisorerna konstaterar att turismrelaterade projekt som finansierats inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) har gett blandade resultat: vissa projekt var hållbara och har bidragit till att främja turistverksamhet i regionen, medan andra haft en begränsad effekt.

Turismen är en viktig ekonomisk sektor i EU: 2019 stod den för 9,9 % av bruttonationalprodukten och 11,6 % av alla arbetstillfällen. Covid-19-pandemin har haft dramatiska och exempellösa effekter på turistsektorn och kraftigt minskat turistflödena och därmed intäkterna för turistrelaterade företag. Utöver denna omedelbara chock står turistsektorn inför andra, mer långsiktiga utmaningar kopplade till dess gröna och digitala omställning, konkurrenskraft, hållbarhet och motståndskraft.

EU har en kompletterande roll i turismpolitiken och stöder och samordnar medlemsstaternas åtgärder. Det fanns ingen särskild EU-budget för turism under perioden 2014–2020. Det ekonomiska stödet till turism kunde tillhandahållas genom flera EU-program. Detta fortsätter att vara fallet för perioden 2021–2027.

Med tanke på turistindustrins betydelse i EU genomfördes en revision för att bedöma om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt har bidragit till att stödja EU:s turistindustri och kompletterat medlemsstaternas åtgärder inom denna sektor under perioden 2014–2020. Har kommissionens strategi för turism på ett ändamålsenligt sätt tillgodosett turistsektorns behov och uppdaterats regelbundet för att återspegla förändrade prioriteringar? Har det ekonomiska stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till offentliga turisminvesteringar varit förenligt med befintliga turismstrategier på EU-nivå och nationell och regional nivå? Har stödet varit hållbart och fokuserat på investeringar som tillför ett mervärde utöver själva projektet? Och har kommissionen vidtagit åtgärder för att mildra covid-19-pandemins effekter på turistsektorn?

Denna revision är avsedd att bidra till kommissionens arbete med att fastställa en övergripande turismstrategi för 2030 med mål på medellång och lång sikt. Den förväntas också bidra till bättre utformning och genomförande av EU:s ekonomiska stöd till turisminvesteringar under perioden 2021–2027.

I stort fann revisionen att kommissionens åtgärder för att stödja EU:s turistindustri delvis var ändamålsenliga under perioden 2014–2020:
Sedan 2015, och fram till covid-19-pandemin, har kommissionen reviderat turismprioriteringarna inom ramen för bredare politiska strategier, men den har inte omsatt dessa prioriteringar i en konkret handlingsplan för att stödja deras genomförande. Som en reaktion på covid-19-pandemins dramatiska effekter på EU:s turistsektor vidtog kommissionen åtgärder för att fastställa en agenda för turism för 2030. Detta är ett steg i rätt riktning, men vissa delar har ännu inte förverkligats.

Inom Erufs operativa program fastställdes prioriteringarna för turisminvesteringar med hänvisning till befintliga turismstrategier på EU-nivå och nationell och regional nivå. Vid analys av Eruf-projekt om turism konstaterades att resultaten var blandade: vissa projekt var hållbara och bidrog till att främja turistverksamhet i regionen, andra hade bara en begränsad effekt. Eruf-lagstiftningen för perioden 2014–2020 innehöll en gemensam outputindikator för turisminvesteringar som finansierades av Eruf. Medlemsstaterna kunde även använda programspecifika indikatorer. Däremot användes inga gemensamma resultatindikatorer under perioden 2014–2020. Den gemensamma outputindikatorn gör det inte möjligt att i samtliga fall mäta hur projektens planerade resultat uppnåtts, trots att de angavs i projektförslaget. Kommissionen måste göra en efterhandsutvärdering av Eruf-stödet för perioden 2014–2020 före utgången av 2024.

EU:s turistsektor har drabbats av en chock utan motstycke till följd av covid-19-pandemin. Kommissionen har presenterat åtgärder och förslag för att mildra krisens inverkan på EU:s turistindustri. I denna rapport rekommenderar vi att kommissionen gör följande:
- Fastställer en ny strategi för EU:s turismekosystem, som uttryckligen syftar till att stödja investeringar som bidrar till en mer hållbar form av turism.
- Uppmuntrar medlemsstaterna att tillämpa urvalsförfaranden för Eruf-finansierade turisminvesteringar i syfte att stödja denna nya strategiska inriktning.

Länk

Läs Europeiska revisionsrättens rapport EU:s stöd för turism Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.