Artikeln publicerades 23 mars 2022

Företagarnas hållbarhetsrapport 2022 - Små företag med stora ambitioner

Företagarnas senaste hållbarhetsrapport visar att andelen småföretag som arbetar aktivt med hållbarhet fortsätter att öka. Klimatfrågan är viktig men även den sociala aspekten av hållbarhet får ett allt större fokus.

Fler företag arbetar aktivt med hållbarhet

Småföretag utgör 99,4 procent av Sveriges samtliga företag och spelar därmed en viktig roll i utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt som en stor del av företagens arbete med hållbarhet är affärsdrivet så finns det också en vilja att ta ansvar och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Organisationen Företagarnas rapport visar att andelen företag med ett aktivt hållbarhetsarbete (72 procent) har ökat med nio procentenheter sedan förra undersökningen 2018. Även den andel företagare som tror att klimatinsatser kan ge konkurrensmässiga fördelar har ökat från 57 till 65 procent. 

Social hållbarhet blir allt viktigare

Social hållbarhet spelar en allt viktigare roll för företagen. Konsumenter, investerare och ägare efterfrågar större fokus på ett ställningstagande och agerande från företagens sida. Det är numera vedertaget att hållbarhet bidrar till bland annat positiva effekter på verksamheters lönsamhet, gör företag till en mer attraktiv arbetsplats och leder till bättre kundrelationer.
Företagarnas hållbarhetsrapport 2022

En majoritet tror att klimatpolitiken kommer påverka verksamheten

Till skillnad från den tidigare undersökningen 2018 så tror nu en majoritet av företagen (56 procent) att klimatpolitiken kommer påverka deras verkamhet inom de tre närmsta åren. Företag inom hotell och restaurang samt transport och handel är de som i högst grad förväntar sig en sådan påverkan.

I likhet med tidigare så tror de flesta företag på ökade krav från staten i form av skatter och regleringar. Samtidigt anser 45 procent att de har en låg beredskap för att kunna hantera ökade krav. Rapporten lyfter därför vikten av en långsiktig och förutsägbar klimatpolitik som kan stärka företagens beredskap.

Få företag arbetar strategiskt med Agenda 2030

Sveriges företag utgör en viktig del i arbetet med att genomföra FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Av de som har tillfrågats i rapporten så uppger dock nästan hälften av företagen (46 procent) att de inte arbetar med agendans mål. Dessutom uppger omkring vart fjärde företag att de inte känner till Agenda 2030. Företagarna påpekar i rapporten att detta kunskapsglapp innebär att offentliga aktörer kan behöva anpassa sin kommunikation till näringslivet när det gäller Agenda 2030.

Företagarnas förslag på åtgärder

Bristen på tid, ekonomi och kunskap begränsar företagens aktiva hållbarhetsarbete. Företagarna föreslår följande övergripande åtgärder för att fler företag ska bli mer hållbara och kunna bidra till omställningen:

  • Stimulera efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och tjänster
  • Statens klimatpolitiska ambitioner ska vara förutsägbara
  • Utveckla skattereduceringar och ge ekonomiska incitament för omställningen
  • Stärk kompetensen för att hantera hållbarhetskrav