Artikeln publicerades 9 december 2022

OECD Tourism Trends and Policies 2022

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Turismen drabbades hårt av coronapandemin, och visade tydligt dess betydelse som en drivkraft för ekonomiskt välstånd, jobb och välbefinnande. Då sektorn började sin återhämtning kom bakslag i form av Rysslands invadering av Ukraina. Utmaningar och osäkra framtidsutsikter kräver stadiga åtgärder för att driva återhämtning och för att styra turismen mot en mer motståndskraftig, hållbar och inkluderande framtid.

Turismen är fortfarande inte återställd efter den djupa kris som pandemin förde med sig. Restriktioner för människors rörlighet drabbade turismekonomin hårt, med allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser för turismarbetare, företag, destinationer och det bredare ekosystemet. Med den internationella turismen som nästan stannade runt om i världen och inhemsk turism kraftigt begränsad i många länder, sjönk turismens direkta bidrag till BNP med 1,9 procentenheter (till 2,8 %) och andelen tjänsteexport. minskade med 10,6 procentenheter (till 9,9 %) i OECD-länderna i genomsnitt.Turismen återhämtade sig kraftigt under 2022, drivet av en uppdämd efterfrågan och upphävandet av reserestriktioner. Återhämtningen är dock ojämn mellan länderna, med nya osäkerheter från den ekonomiska nedgången och geopolitisk instabilitet, som utlösts av Rysslands krig i Ukraina. Medan inhemsk turism, som visade sig vara en viktig livlina för många jobb och företag under pandemin, förväntas återhämta sig till nivåer före pandemin 2023, förväntas den fullständiga återhämtningen av internationell turism nu ta fram till 2025 eller ännu längre fram.

Turismföretag, som redan kämpar för att återhämta sig från pandemin, står nu också inför stigande energi-, mat- och andra driftkostnader, såväl som brist på arbetskraft och kompetensklyftor. Detta förvärras av ett läge där ökade levnadskostnader sätter press på hushållens budgetar, där utgifter för turism är i frontlinjen för potentiella nedskärningar. Då regeringar och företag försöker ta itu med dessa nya utmaningar finns det en risk att drivkraften för att skapa en mer motståndskraftig, hållbar och inkluderande turism kan avstanna.

Politiska prioriteringar för att ge turismen en starkare och mer hållbar framtid

Det hårda slaget mot turismen har uppmanat till handling från både regeringar och den privata sektorn, för att stödja och konsolidera en hållbar och motståndskraftig återhämtning. Även om effekterna har varit djupgående och hotat många företags överlevnad, har chocken lämnat flera positiva spår. Medvetenhet om turismens roll som en ekonomisk och social kraft har ökat och regeringar runt om i världen har implementerat många åtgärder för att hjälpa turismens företag, arbetare och besökare. Pandemin har även accelererat farten för en mer hållbar och motståndskraftig turism. Möjlighet finns nu att bygga vidare på dessa erfarenheter, för att tackla både nuvarande och framtida turismutmaningar. Att arbeta för en säker rörlighet och konsumenternas förtroende fortsätter att vara en prioritet, tillsammans med att stödja bräckliga turismföretag och destinationer som konfronteras med brist på arbetskraft och kompetens, och investeringsbehov för att diversifiera turismutbudet. Det är också avgörande att ta itu med långsiktiga prioriteringar, planera framåt och förbereda sig för framtida chocker, samtidigt som man aktivt arbetar för en mer hållbar turism.

Detta kräver att man ser tillbaka såväl som framåt. Att leverera på en ljusare framtid för sektorn innebär att åtgärda strukturella svagheter som har hindrat sektorn tidigare, inte minst för att undvika en återgång till en obalanserad turismutveckling och säkerställa jobb, välbefinnande och andra fördelar som turism ger lokalsamhällena. När vi blickar framåt behövs snabba åtgärder för att göra en hållbar återhämtning, ta hand om klimatförändringarna och se till behovet av finansiering och investeringar för att turismen ska kunna tjäna sin fulla roll. Samtidigt behövs åtgärder för att se till att sektorn fullt ut kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, där många turismföretag och destinationer fortfarande släpar efter trots en snabbare spridning under pandemin.

Viktiga policy budskap

Främja framåtblickande policy för att forma en ljusare framtid för turism
• Främja framtidsinriktade turismstrategier för att öka återhämtningen, påskynda den gröna och digitala omställningen och bygga kapacitet för att hantera framtida chocker.
• Bygga vidare på de innovativa tillvägagångssätten för att utforma och leverera åtgärder för covid-19-insatser, i samarbete med den privata sektorn och det civila samhället. Behövs för att bygga en starkare, mer hållbar sektor och ta itu med framtida turismpolitiska frågor.

Bygg resiliens i turismens ekosystem
• Främja en näring där små och medelstora turismföretag kan lyckas och bli starkare genom att förbättra tillgång till finansiering, bygga upp kompetens och möjliggöra arbetet med grön och digital omställning
• Uppmuntra samarbete mellan aktörer över hela turismens ekosystem, dela information och erfarenheter och utveckla förståelse för risker och möjligheter.
• Stödja hållbara och mångsidiga destinationer med förvaltningsplaner, effektiva övervakningsmekanismer och engagemang av aktörer.
• Bygga robusta och jämförbara data och verktyg för att mäta och övervaka turismens motståndskraft, fylla i data-luckor och säkerställa effektivt beslutsfattande för framtida kriser.

Främja en hållbar återhämtning av turismen
• Utveckla långsiktiga strategier med vision och mål för hållbar turism, med handlingsplaner och mekanismer för att utnyttja resurser och samordna över hela regeringen.
• Implementera en politik som prioriterar insatser med hög effekt längs turismens värdekedja, för att öka medvetenheten, reglera och stimulera gröna metoder och investeringar.
• Främja koldioxidkunskap och bygga turismaktörers kapacitet att utveckla innovativa lösningar, möjliggöra hållbara reseval och hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan.
• Utnyttja regeringens roll för att katalysera den gröna omställningen och organisera offentligt finansierad turisminfrastruktur för att bidra till en hållbar miljö- och klimatutveckling.