Besöksnäringen behöver satsa mer på kompetensutveckling

Besöksnäringen erbjuder intressanta, utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter, en lärorik miljö och möjlighet till personlig utveckling. Många börjar sitt första jobb här. Samtidigt finns problem som påverkar näringens förmåga att rekrytera och behålla personal, vilket är ett hinder för tillväxt och ökad konkurrenskraft.

En av de största utmaningarna är den bristande attraktiviteten hos många jobb inom besöksnäringen. Eftersom arbetet ofta innebär obekväma arbetstider, stress, deltidsanställningar och säsongsarbete, får arbetsgivare inom näringen svårt att konkurrera med andra sektorer. En del företag har en personalomsättning på 40-45 procent varje år och kostnaderna för rekrytering och återkommande behov av att lära upp ny personal är höga.

Viktigt med kompetensutveckling

Vissa gymnasieutbildningar som leder till hotell- och restaurangyrken ger inte högskolebehörighet, vilket gör dem mindre attraktiva. Det kommer dock att ändras till hösten 2023 då alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. Detta kan förväntas öka söktrycket, dock kvarstår behovet av fler utbildningsplatser till yrkesförberedande gymnasieutbildningar och mer samverkan mellan utbildningssystemet och näringen.

Från företagens sida menar många att besöksnäringen måste göras mer attraktiv för att locka medarbetare på en arbetsmarknad där många branscher konkurrerar om arbetskraften. Bland annat måste mer satsas på att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling.

Besöksnäringen behöver bli mer attraktiv

Många som utbildat sig mot besöksnäringen lämnar näringen innan de fyllt 30, som skäl anges bland annat låga löner och oregelbundna arbetstider. Besöksnäringen behöver därför i högre grad analysera hur de skulle kunna erbjuda sin nuvarande och potentiella personal mer attraktiva villkor.

Bristande matchning

Idag påbörjar många en utbildning inom hotell och restaurang men väljer sedan att ta anställning i andra branscher. Coronapandemin fick också en stark påverkan då många anställda tvingades söka arbete i andra branscher där de sedan blev kvar. Samtidigt fanns, när rapporten skrevs (november 2022), cirka 6-7 000 lediga jobb som i flertalet fall inte krävde några särskilda förkunskaper, utan där man kunde lära sig på arbetsplatsen.

Sweco menar att en myndighet eller ett nätverk av myndigheter bör få ett nationellt matchningsuppdrag kring kritiska och specifika kompetenser.

Sammanfattning


Näringens problem:

 • Bristande attraktivitet avseende villkor
 • Instegsjobb och/eller genomgångsjobb med personal som lämnar näringen snabbt
 • Låg värdering av utbildning
 • Pandemin har dränerat besöksnäringen på erfaren personal.

Problem i utbildningssystemet:

 • Få sökande till gymnasiets yrkesprogram
 • För få platser inom till exempel transportutbildning
 • Utbildningens kvalitét och relevans
 • Besöksnäringen ligger efter andra branscher avseende kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Matchningsproblem:

 • Det finns ingen central aktör med översikt över både branschens behov och utbildningarnas innehåll och volymer
 • Hög arbetslöshet, samtidigt allmän arbetskraftsbrist
 • Många som utbildar sig med inriktning mot besöksnäringen tar jobb i andra branscher.

Kontextuella problem:

 • Stor allmän efterfrågan på arbetskraft
 • Besöksnäringen konkurrerar med många andra branscher om samma arbetskraft
 • Besöksnäringen behöver matcha människors preferenser vid val av arbete.