Artikeln publicerades 17 maj 2023

Samordning viktigt för mer hållbart turistresande

Det behövs mer kunskap om hur turister reser i Sverige för att kunna utveckla det svenska transportsystemet. Utvecklingen behöver också ske utifrån ett helhetsperspektiv, där alla aktörer samverkar för att säkerställa en hållbar systemutveckling.

Kunskapen om hur det befintliga transportsystemet för turism ser ut är idag begränsad. Det saknas kunskap om nödvändiga förutsättningar och vilka behov som behöver uppfyllas för att systemet ska främja ett mer hållbart turistresande. Tillväxtverket och Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring gav därför Ramboll i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning och framåtblick av transportsystemet för turism.

Tillgänglighet, pris och tid avgörande

Turister väljer ofta resmål som är enkla att ta sig till. Priset och tiden det tar att resa från en plats till en annan är avgörande för valet av transportmedel. Ramboll rekommenderar därför transportoperatörer att se över möjligheten att öka samarbetet med varandra inom området.

Komplext system med flera aktörer kräver samordning

Transportsystemet inkluderar många aktörer, som exempelvis infrastrukturhållare, transportoperatörer, stationer, destinationer och intressenter, som alla samspelar och är beroende av varandra. Dessa aktörer behöver koordineras i en gemensam riktning. Ramboll rekommenderar därför att regeringen ser över möjligheten att utse en nationell samordnare för arbetet med att förbättra samordningen mellan olika aktörer för att främja ett hållbart resande. Det behövs också nationellt jämförbar statistik för hur turister reser till olika delar av landet för att kunna följa utvecklingen.

Övergripande slutsatser

  • Transportsystemet för turism är behov av koordinering
  • Det saknas ett helhetsansvar för utvecklingen av hållbara transporter
  • Flera utmaningar med att få turister att välja hållbara transportslag
  • Brist på statistik och information gör det svårt att följa utvecklingen
  • Flera åtgärdsförslag, men vissa målkonflikter och kort om tid

I myndighetsgruppen ingår Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Sveriges Kommuner och Regioner, Swedavia, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova och Visit Sweden.

Rapporten i sin helhet, med slutsatser och rekommendationer finns här Länk till annan webbplats.