Artikeln publicerades 9 juli 2024

OECD Tourism Trends and Policies 2024

En hamn med båtar och bostadshus i Västkustens skärgård.

Turismen har återhämtat sig kraftigt från de senaste kriserna, vilket främjar ekonomisk tillväxt och välbefinnande. Återhämtningen är dock ojämn mellan länder och destinationer och stigande geopolitiska spänningar, tryck på levnadskostnader och klimatrelaterade händelser medför nya utmaningar. En aktiv, framåtblickande politik behövs för att bygga en mer motståndskraftig, hållbar och inkluderande framtid för sektorn.

Turismtrender och framtidsutsikter när nya utmaningar dyker upp

Turismen har återhämtat sig kraftigt efter de dramatiska nedgångar som utlöstes av covid-19-pandemin och som fick turismflöden att avstanna under 2020-2021, efter sex decennier av konsekvent tillväxt. Turismens direkta bidrag till BNP hade 2022 stigit till 3,9% i OECD-länder med tillgängliga data och är därmed bara en halv procentenhet under 2019 års nivåer.

En betydande anledning till denna återhämtning är att efterfrågan på internationell turism har återvänt. Turismens andel av tjänsteexporten växte 2022 till 14,8 % i OECD-länderna. Även om detta fortfarande är 5,6 procentenheter lägre än innan pandemin så förväntas en fullständig global återhämtning i slutet av 2024.

Återhämtningen är dock ojämn och utmaningar kvarstår. Även om efterfrågan på turism har visat sig vara motståndskraftig så kämpar företag för att attrahera och behålla personal. Och även om inflationen avtar fortsätter prispressen att påverka transporter, boende, och andra resekostnader. De geopolitiska spänningarna är fortfarande höga och den ökande frekvensen av skogsbränder, översvämningar, värmeböljor och andra extrema väderhändelser påverkar sektorn.

Ser man framåt på längre sikt så förväntas turismen fortsätta växa. Samtidigt som detta skapar möjligheter så ger det också nya utmaningar, vilket stärker behovet av aktiv politik för att främja en motståndskraftig, hållbar och inkluderande utveckling.

Politiska prioriteringar för att främja hållbar utveckling

Samtidigt som vi ser en stark återhämtning så kämpar många destinationer med att hantera turismens efterfrågan och dess effekter på miljön och lokalsamhällen. Den offentliga styrningen har en roll att spela för att svara på dessa utmaningar och dra nytta av turismens möjligheter. Många länder har uppdaterat eller utvecklat turismstrategier för att övergå till mer hållbara modeller för turism. Strategierna handlar om att diversifiera utbudet och attrahera nya kärnmarknader och segment och utanför högsäsong, för att bättre sprida turistflöden och positiva effekter.

Betydande investeringar behövs för att minska miljöpåverkan från turismverksamhet, och samtidigt anpassa den till effekterna av klimatförändringarna. Destinationer och företag behöver stöd för att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen, samtidigt som det krävs resurser för att utveckla transporter och annan infrastruktur som behövs för att bättre hantera turismutvecklingen. Att öka sektorns kapacitet att attrahera, behålla och utveckla en stark och hållbar arbetskraft är ytterligare ett område med ständigt fokus.

Turismen riskerar dock att halka ned på nationella politiska agendor i takt med att sektorn visar på återhämtning. Effektiva förvaltningsmetoder och samordnade politiska åtgärder behövs för att uppnå strategiernas ambitioner, med stöd av tillräckliga resurser på nationell, regional och lokal nivå. Åtgärder på destinationsnivå är centrala och behöver vägledas av en övergripande nationell vision för turismens framtid. Den i sin tur behöver ta hänsyn till lokala behov och prioriteringar, och stödjas av effektiva samordningsmekanismer över hela världen och mellan regeringsnivåer.

Mer detaljerade, aktuella och robusta underlag behövs också för att hantera och identifiera framsteg när det gäller potentiella avvägningar, fastställa "vad som fungerar" och identifiera nya politiska effekter och risker, och även kostnaderna för passivitet.

Viktiga politiska prioriteringar

Främja samordnade åtgärder för att uppnå en framtidsinriktad agenda för hållbar turism

  • Främja utveckling och genomförande av framtidsinriktad turismpolitik för att öka turismens roll i klimatomställningen och se till att sektorn håller jämna steg med den tekniska utvecklingen.
  • Uppmuntra ett brett engagemang av intressenter i den turismpolitiska processen för att leverera mer rättvisa och inkluderande förmåner för alla som är engagerade i och påverkas av turism.
  • Förstärka samordnings- och leveransstrukturer, även på destinationsnivå, för att uppmuntra bättre hantering av besöksflöden, diversifiera turismutbudet och utveckla kritisk infrastruktur.

Att stärka arbetskraften inom turism

  • Bättre integrera turismen och turismens kompetensförsörjning i bredare strategier för ekonomisk utveckling och samhällsutveckling och göra arbete inom turism till ett mer attraktivt och lönsamt alternativ.
  • Utnyttja initiativ från den privata sektorn för att ta itu med hinder för att rekrytera och behålla arbetstagare samt implementera nya utbildningar och modeller för att förbättra arbetsförhållandena inom sektorn.
  • Underlätta kopplingar med och mellan den privata sektorn och utbildningsleverantörer för att möta förändrade behov inom turismsektorn och förbereda för den gröna och digitala omställningen.

Bygga evidensbasen för hållbar turismpolitik

  • Bättre definiera policyfrågor för att identifiera nyckelindikatorer och säkerställa att beslutsfattare har tillgång till data för att övervaka dessa frågor och balansera avvägningar i beslutsprocessen.
  • Utforska nya möjligheter att fylla luckor i turismdata, övervaka och mäta inriktning på åtgärder inom miljömässiga och sociala prioriteringar och påskynda övergången till mer hållbara modeller för turism.
  • Designa skräddarsydda verktygslådor med indikatorer, verktyg och mätvärden för att övervaka både kort- och långsiktiga prioriteringar, utforska nya metoder och bygga kapaciteten hos beslutsfattare på alla nivåer att använda dessa data.