Certifiering, märkning och standarder för hållbar turism

Illustration av en kompass

Under de senaste 10–15 åren har ett stort antal certifieringar, märkningar, uppföljningssystem och standarder tillkommit för att ge ökad kvalitet och hållbarhet.

Många olika verktyg för hållbarhetsarbete

I en kartläggning som genomförts av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Tillväxtverket identifierades ett stort antal verktyg för ökad hållbarhet och kvalitet. Den visade att totalt 42 stycken verktyg tillämpas och skulle kunna användas av företag inom turism och besöksnäringen i Sverige. Flertalet av dessa är internationella.

Certifiering

Certifiering är en frivillig process där en granskning, bedömning och skriftligt intyg ges för en produkt, tjänst, verksamhet eller process som uppfyller vissa kvalitetskrav. När företaget eller destinationen uppnått vissa krav erhålls någon form av logotyp eller märkning. Själva certifieringen kan ske på olika sätt vilket har stor betydelse för certifieringens trovärdighet och legitimitet. Utvärdering av externa oberoende aktörer ger störst trovärdighet.

Märkning

Märkning ger information om en produkt eller tjänst till potentiella konsumenter och ska garantera kvaliteten. Kan fås genom certifiering, men en märkning innebär inte nödvändigtvis att tjänsten/produkten är certifierad.

Uppföljningssystem

Uppföljningssystem samlar in, mäter och följer upp en destinations eller företags arbete med hållbarhet och kvalitet. Ska underlätta insamling och analys av data för att bidra till bättre information om hur en destination eller ett företag arbetar med hållbarhet. Möjliggör analys för var det krävs åtgärder för ett förbättrat hållbarhetsarbete.

Standard

En standard är ett ramverk med olika kriterier designade för att återkommande kunna följas upp. Kan vara frivillig men också obligatorisk utifrån krav i lagstiftning.

Den stora merparten, knappt tre fjärdedelar av verktygen, är internationella och många bygger på internationellt framtagna ramverk och standarder. Under de senaste åren har Global Sustainable Tourism Council Destination Criteria (GTSC-D) befäst sin position som standard för ett stort antal certifieringar för destinationer. Certifieringar som EarthCheck och Green Destinations bygger på GSTC-D.

I tabellen nedan redogörs för vilka certifieringar och verktyg som olika typer av företag arbetar med.

Certifieringar och övriga verktyg som används av olika typer av företag

Typ av företag

Certifieringar och övriga verktyg som tillämpas

Boende- och konferensföretag

ISO 14001, ISO 9001, ISO 20121, ISO 26000, KRAV, Svanen och Svenska Möten

Campingföretag

Green Key, Svensk Campingstandard

Fjällstation

EU Ecolabel, KRAV, Naturens Bästa

Upplevelseföretag

Swedish Welcome, Naturens Bästa

Vad kostar det?

För certifiering och märkning av företag varierar den årliga avgiften mellan cirka 3 500 och 60 000 kronor per år. Avgiften bestäms bland annat utifrån storlek på företag och omfattningen på den granskning och rådgivning som görs inom ramen för certifieringen. I vissa fall förekommer även startavgifter på runt 30 000 kronor, till exempel för Svanen-märkningen och vissa ISO-certifieringar.

Kostnaden för destinationer tenderar att vara något lägre än kostnaden för företag. På destinationsnivå ligger avgiften för certifieringar och uppföljningssystem på mellan 2 300 och 55 000 kronor per år.