Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?

Illustration av en trädsymbol

Tillväxtverkets publikation är tänkt att fungera som en handbok och inspiration för de som vill utveckla attraktiva och hållbara destinationer för internationella besökare.

I publikationen sammanfattar Tillväxtverket resultat, slutsatser och rekommendationer från projektet Hållbar destinationsutveckling (2012-2015). Insatser beskrivs på strategisk, taktisk och operativ nivå med konkreta exempel. Genom att lyfta erfarenheter och resultat från projektet vill Tillväxtverket bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar som måste finnas på plats för att insatser ska ge de resultat som förväntas. 

Satsa på samverkan

Det viktigaste för att utveckla hållbara destinationer är att satsa på en genom­tänkt och långsiktig samverkan med andra nödvändiga aktörer. Alla insatser i projektet bygger på en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan företagare, ideella aktörer, politiker och tjänstemän i offentliga organisationer.

 • Lägg mycket tid på att förankra och förbereda. Säkerställ att alla parter, både internt och externt, har samsyn och en tydlig bild av målen och de strategier och handlingar som ska leda dit. Det behövs för att alla som ingår i leveranskedjan (med erbjudanden inom bo, äta, resa, göra, handla) ska kunna göra rätt utvecklingsinsatser.
 • Se till att samverkansorganisationen har rätt kompe­tens från start. Den behöver kunna driva komplexa utvecklingsprojekt och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Det kräver både erfarenhet, förmåga och kunskap. Dels för att förstå varje aktörs mål, dels för att kunna bygga samar­beten baserade på aktörernas drivkrafter och uppdrag. Alla behövs för att nå de gemensamma, långsiktiga målen för destinationen.
 • Ha respekt för olika utgångspunkter, men våga driva fram en gemensam målbild och gemensamma åtaganden.
 • Gör en nulägesanalys. Identifiera utvecklingsmöjligheter och utmaningar, resurser och brister.
 • Arbeta fram en genomtänkt och transparent samverkansorganisation.
 • Förtydliga ansvar, mandat och rollfördelning på alla nivåer i samarbetet.
 • Intervjua nyckelintressenter för att inhämta kunskap. Intervjua också kritiker, där finns ännu mer kunskap att hämta.

Rekommendationer på strategisk och taktisk nivå

 • Ta fram en gemensam strategi med förankrade målbilder och insatsområden.
 • Skapa en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan nyckelaktörerna.
 • Ta fram en fastställd handlingsplan med koppling till strategin.
 • Skapa en transparent organisation med en beslutsmässig styrgrupp som leder samarbetet på en strategisk, övergripande nivå.
 • Ha professionella medarbetare som leder huvud- och delprojekt och omsätter strategi i taktiska och operativa insatser.
 • Gör analyser, uppföljningar och återkopplingar från pågående insatser för att hela tiden hålla kurs mot de fastställda målen.
 • Ha långsiktighet och mod att hantera komplexa utvecklingsfrågor.

Rekommendationer på operativ nivå

 • Gör en realistisk kostnadsberäkning och budget.
 • Gör en realistisk tidsplan kopplad till budget.
 • Ha rätt kompetens på rätt plats utifrån vald strategi.
 • Kommunicera löpande med partners och lokalsamhället. Förankra och berätta om vad ni ska göra och hur – och vad det ska leda till.
 • Justera tidsbegränsade insatser vid behov för att skapa resultat som ger energi och kunskap till det långsiktiga strategiska arbetet.
 • Ha tålamod, var ödmjuk inför utmaningarna och arbeta långsiktigt.
 • Håll fast vid målen.