Undersökning för en mer innovativ turism och besöksnäring

Sverige strävar mot att vara ett av världens mest hållbara och attraktiva resmål – byggt på innovation. Men hur kommer vi dit? Tillväxtverket har tillsammans med Visit Sweden och Sveriges regioner gjort en genomlysning av innovationskraften inom svensk turism och besöksnäring. Det har resulterat i ett antal rekommendationer för ökad innovationskraft i näringen.

Det övergripande målet med innovationspolitiken är att bidra till att hantera de stora samhällsutmaningarna och skapa en hållbar omställning i samhället. Innovation ses som ett verktyg för att uppnå olika samhällsmål och har därmed kommit att genomsyra de flesta politikområden. Besöksnäringen består av 11 olika branscher som levererar olika typer av produkter och tjänster: handel, boende, restaurang, flyg, resebyråer, färja/fartyg, kultur, tåg, vägtransporter, uthyrning/hyrbil, och sport/aktiviteter. Detta innebär att näringen kopplar mot en rad olika samhällssystem och politikområden.

Utmaningar för stärkt innovation inom turism och besöksnäring

Företag med stark innovationsförmåga är avgörande för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Men även offentliga aktörer spelar en viktig roll inom turism och besöksnäring både som en aktör som främjar innovation i företagen, förvaltar och utvecklar resurser och som aktivt driver besöksmål. Det finns ett antal hinder som hämmar innovationsgraden inom turism och besöksnäring. På företagsnivå kan faktorer som begränsade interna resurser, låg utbildningsnivå och svårighet att attrahera kompetens betraktas som hinder för innovation. Inom offentliga verksamheter kopplade till turism och besöksnäring är riskovilja, svaga incitament, brist på resurser och hierarkiska organisationsstrukturer exempel på sådana hinder.

Rekommendationer framåt

I den framtagna rapporten lyfts ett antal luckor och trösklar kopplat till politik och främjande av innovation inom turism och besöksnäring. En sådan tröskel är att besöksnäringen tenderar att hamna mellan olika politikområden en annan att näringen är svagt integrerad i det generiska innovationssystemet. Här gäller det att näringen kraftsamlar och aktivt arbetar med att tydliggöra sin roll i att bland annat utveckla attraktiva platser och som motor i samhällsutvecklingen. Med sin heterogenitet, geografiska spridning och anknytning till flera politikområden, kan besöksnäringen ses som en testbädd för såväl policyutveckling, ny teknik, nya arbetssätt och nya marknader. En annan rekommendation är att det behövs kunskaps- och kompetenshöjning inom såväl näringen, främjandessystemet och offentlig förvaltning kring bland annat innovationsprocesser och innovationsledning.

Om rapporten
Rapporten ger en sammanfattande bild av innovationskraften inom svensk turism och besöksnäring samt belyser utmaningar och möjligheter för ökad innovationskraft. Den utmynnar i ett antal rekommendationer om hur politik och främjande kan utformas för att stärka innovationskraften inom svensk besöksnäring. Genom att agera på dessa kan turism och besöksnäring samlas runt en tydligare gemensam agenda.

Läs rapporten här

Innovation inom turism och besöksnäring - utmaningar och möjligheter Länk till annan webbplats.