Artikeln publicerades 28 juni 2023

Digitala ekosystem och plattformar allt viktigare för besöksnäringen

Många företag underskattar vilka resurser som krävs för att bygga och dra fördelar av digitala ekosystem, vilket kan hindra tillväxten. Det är en av lärdomarna i den rapport som Tillväxtverket nu presenterar.

Rapporten är framtagen av Sweco och Syntesia på uppdrag av Tillväxtverket och bygger på 30 fallstudier. Den har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget för omställning och utveckling av en hållbar besöksnäring, där en av insatserna handlar om att stärka företag inom besöksnäringen i att hantera digitaliseringen för ökad affärsnytta.

Viktigt att ha kapacitet att investera i digitalisering

Att ingå i digitala ekosystem har blivit alltmer avgörande för såväl stora som små företags överlevnad och tillväxtmöjligheter. Det blev tydligt under covid-19-pandemin då företag som var långt fram i digitaliseringen och uppkopplade i olika nätverk ofta kunde prestera bättre än andra. Men det finns utmaningar. En av dessa handlar om att ha kapacitet att investera, en annan handlar om brist på kompetens. Digital kompetens och beställarkompetens är viktigt i alla steg i ett mindre företags tillväxtresa och den kan finnas internt eller externt. Det blir också allt viktigare med informationssäkerhet/digital säkerhet och affärsjuridik ju längre företaget kommit på sin tillväxtresa.

Rapporten visar att det viktigt att de små företagen agerar strategiskt, att de gör en sak i taget, är uthålliga och undviker genvägar som i det korta perspektivet kan verka kostnadseffektiva.

Sammanfattning

Primära slutsatser som presenteras i rapporten:

 • Många företag underskattar vilka resurser som krävs
 • Viktigt att göra en sak i taget, vara uthållig och undvika genvägar
 • Mängden data ökar ju mer komplex affärsmodell företaget har
 • Strategi och värdekedja måste vara utformade för tillväxt
 • Digital kompetens och beställarkompetens är viktigt i alla steg
 • Kompetens i att förstå affären, teknisk utveckling och omvärldsförändringar
 • Företagsledning, styrelse och ägare måste ha vilja och förutsättningar att klara tillväxtresan
 • Tillgång till kapital viktig möjliggörare
 • Företaget måste kunna vara spetsigt och disruptivt
 • Viktigare med informationssäkerhet och affärsjuridik ju längre företaget kommit
 • Den digitala säkerheten brister ofta hos mindre företag.