Klimatanpassning av Höga Kustenleden

Projektet Kulturarv Höga Kustenleden har analyserat hur ett förändrat klimat påverkar leden. De har även identifierat risker och åtgärder för att kunna driva leden på lång sikt.

Skyddad natur

Vandringsleden passerar genom naturreservaten Skuleberget, Balesudden och Hörnsjön samt Skuleskogens Nationalpark. Skuleskogen skyddades som nationalpark år 1984. Stora delar av nationalparken ingår sedan år 2006 även i Europeiska Unionens nätverk av naturskyddade områden, Natura 2000.

Valt klimatscenario för analys

Klimatscenarier beskriver möjliga utvecklingar av klimatet. De är forskarnas svar på frågor om hur klimatet kan bli i framtiden och tas fram genom en lång kedja av antaganden och beräkningar. Dessa så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways) bygger på antaganden om hur växthuseffekten förstärks, så kallad strålningsdrivning. Tre scenarier används:

 • Scenario RCP 2,6 förutsätter en kraftfull klimatpolitik där koldioxidutsläppen kulminerar runt år 2020 för att sedan minska. Det är det scenario som ligger närmast ambitionerna i klimatavtalet ifrån Paris.
 • Scenario RCP 4,5 där strategier för reducerade växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen stabiliseras.
 • Scenario RCP 8,5-scenariet innebär ökande koldioxidutsläpp.

Projektet valde att använda mellanscenariot RCP 4,5. Detta val grundar sig i att RCP 8,5 vilar på många osäkerheter och är ett svårbedömt scenario.

Klimatförändringar i Västernorrland

En analys från Länsstyrelsen av temperaturen i Västernorrlands län för perioden 1961 - 1990 visar att medeltemperaturen var 1,9 grader. För perioden 1991-2008 var medeltemperaturen 2,9 grader, det vill säga 1 grad högre än i den föregående 30-årsperioden.

Motsvarande analys av medelnederbörden i Västernorrlands län för perioden 1961 - 1990 ger att den var 659 mm/år. För perioden 1991-2008 var medelnederbörden 716 mm/år, det vill säga nästan 9 procent högre än i den föregående 30-årsperioden.

Årsmedeltemperaturen beräknas öka successivt under det innevarande århundradet i Västernorrlands län. Mot slutet av seklet visar klimatscenarierna en temperaturökning på omkring ca 5 grader jämfört med dagens förhållanden. Temperaturökningen är accentuerad under vinterperioden (ca 6-7 graders ökning) men framträder under alla årstider.

Årsmedelnederbörden för Västernorrlands län kan förväntas öka under perioden fram till år 2100, i medeltal cirka 20 procent. Störst ökning av nederbörden väntas ske under vinterhalvåret.

Risker för Höga Kustenleden

Projektet identifierade klimatförändringar som kan innebära:

 • Ras och skred (Höga Kusten har finkorniga jordar som blir porösa vilket ökar risken för ras)
 • Branta lutningar
 • Översvämning på grund av den ökade nederbörden
 • Ökade vattenflöden i bäckar och åar
 • Risk för igensatta trummor
 • Höga temperaturer sommartid
 • Varmare vintrar med mer regn
 • Längre vegetationsperioder

Åtgärder för vandringsleden

Det behövs ett långsiktigt arbete för att klimatanpassa vandringsleden. Arbetet kan bestå av följande:

 • Inventera trummor och passager över bäckar och broar, dessa behöver ha en dimension som klarar av ökade flöden.
 • Säkra leden så vattnet inte tar nya vägar som kan förstöra leden – kan behöva undvika blöta partier.
 • Skötsel – perioder med mycket regn skapar ökade behov av rensning av trummor och dylikt.
 • Markslitage ökar när det är fuktigt längre – mer spänger eller markförstärkande åtgärder behövs.
 • Ökat underhåll då växtsäsongen är längre, mer röjning.
 • Säkra tillgången till dricksvatten.
 • Håll koll på områden där det finns risk för fästingar – kartlägg områden där fästingar trivs.
 • Be besökare rapportera om fästingar. Informera om fästingar till vandrare.
 • Eldning – titta var det finns möjlighet att på säkert sätt laga sin mat – se nationell standard om säkra eldstäder.
 • Hur hantera eldstäder och ved – informera snabbt via appar och dylikt vid eldningsförbud.
 • Skydd mot väder och vind, fler ”vindskydd” – utformade för att säkra även skydd mot sol och värme.
 • Tänk på placeringen av skydden, inte hamna i vattensamlingar.
 • Förebygg halka genom spänger med hönsnät, armeringsjärn eller dylikt.
 • Förebygg tjälskador på anläggningar.
 • Skapa möjlighet att torka kläder och skor i vindskydd och stugor på säkert sätt.

Höga Kustenleden

Den 13 mil långa Höga Kustenleden som invigdes 1984 sträcker sig genom hela världsarvet med samma namn, från Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i norr. Leden är indelad i 13 etapper, vilka är en unik blandning av både skärgård och skog med spännande naturområden med rik flora och fauna. Här finns flera aktiviteter, avstickare och unika naturupplevelser att ta del av: djupa skogar, höga kalottberg, utsiktsberg och klippkuster, klapperfält, badvikar och naturskyddsområden.