Artikeln publicerades 15 april 2024

Framsyn för framtidens turism och besöksnäring

Tillväxtverket och Visit Sweden gör under 2024 ett framsynsarbete för turism och besöksnäring med syfte att rusta oss för en framtid med ändrade förutsättningar. Vi vill tillsammans med många olika aktörer ta fram och diskutera möjliga och önskvärda framtidsscenarier för att sedan kunna styra mot den framtid vi vill ha.

Tillväxtverket har ett uppdrag från regeringen att samordna aktörer inom turism och besöksnäring, att utveckla kunskap och ta fram statistik. Visit Sweden har uppdraget att marknadsföra Sverige som turistland och att stärka turismföretagens förmåga att marknadsföra sitt utbud. I en föränderlig värld ser vi från nationellt håll behov av att arbeta med framsyn så vi kan arbeta proaktivt för en innovativ, attraktiv och hållbar besöksnäring.

Om vårt framsynsarbete

Vårt arbete med framsyn består av olika delar.

Omvärldsanalys – vi kartlägger och skapar en gemensam bild av faktorer som kan påverka hur framtiden kan utvecklas för turism och besöksnäring. Vi undersöker läget i vår omvärld, tendenser till skiften och drivkrafter för omställning. Vi beaktar vad som sker globalt och lokalt på makro- och mikronivå som har påverkan på denna näring.
Signalspaning – vi spanar efter och delar signaler för förändring med målet att identifiera nya frön till förändring som skulle kunna innebära stora skiften om de fick genomslag.
Utforska framtider – vi utmanar vår fantasi och skapar olika framtidsscenarier med hjälp av olika framsynsmetoder och verktyg.
Prototypande – vi gör de tänka framtiderna greppbara genom att testa och prototypa. Vi tar in reaktioner på hur aktörer i aktuella näringar och medborgare upplever och reagerar på de framtider vi beskriver och visar.
Skapa handling - vi diskuterar och gör en handlingsplan för hur arbetet med framsyn och dess resultat tas vidare.