Artikeln publicerades 13 februari 2023

Sysselsatta inom turism 2021

Kvinna expedierar man över disk.

En effekt av turismkonsumtionen är sysselsättning. Under 2021 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 101 000. Jämfört med föregående år är det en minskning med 2 procent.

Antalet arbetade timmar uppgick till 157 miljoner under 2021 vilket motsvarar en ökning på 3 procent sedan föregående år. Det innebär att färre personer arbetade fler timmar jämfört med år 2020 vilket i sin tur tyder på att fler började arbeta heltid eller fler timmar än tidigare.

2 procent av alla sysselsatta arbetar inom turism

De som var sysselsatta inom turism utgjorde 2 procent av alla sysselsatta på arbetsmarknaden år 2021. Jämfört med föregående år var andelen i princip oförändrad (-0,1 procentenheter) men sedan normalåret 2019 har den minskat med 0,6 procentenheter.
Även antalet arbetade timmar inom turism har utvecklats på ett liknande sätt i relation till hela arbetsmarknaden. Mellan år 2020 och 2021 var andelen arbetade timmar inom turism oförändrad och motsvarade 1,9 procent av alla arbetade timmar på arbetsmarknaden. Under pandemin har den däremot minskat och år 2019 motsvarade de arbetade timmarna inom turism 2,6 procent av alla arbetade timmar.

Flest sysselsatta inom hotell- och logi

Antalet sysselsatta inom turism var som störst inom hotell- och logiverksamhet med 25 400 sysselsatta under 2021. Därefter följer övriga branscher med 18 600 sysselsatta samt mat- och dryckesservering med 18 500 sysselsatta. År 2020 föll antal sysselsatta i de flesta branscher när pandemin slog till. Därefter har antalet sysselsatta ökat något inom till exempel vägtransport av passagerare och detaljhandeln. Men inom många av branscherna fortsatte antalet sysselsatta att minska.

Turismens medelantal sysselsatta efter bransch

Medelantal sysselsatta efter bransch