Artikeln publicerades 9 februari 2023

Turism och Agenda 2030

Hållbar turism är en viktig del av Agenda 2030. För att uppnå målen i agendan krävs en tydlig strategi för genomförandet, finansiering och investeringar i teknik, infrastruktur och mänskliga resurser. UNWTO, världsturismorganisationen, har pekat ut hur turism kan bidra till respektive mål.

Den nationella turism- och besöksnäringspolitiken ska vara i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Hållbar turism är uttryckligen en del av mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 14 Hav och marina resurser. FN:s turismorgan UNWTO bedömer emellertid att turism har potential att bidra, direkt eller indirekt, till alla 17 mål.