Artikeln publicerades 16 augusti 2022

Digitala upplevelser driver platsutveckling

Inspelning i Gothia studio.

Foto: Peter Kvarnström

Göteborg & Co insåg att det saknades kunskap om digitala verktyg för hållbar platsutveckling. Tillsammans med en rad andra aktörer startade de projektet Future Experience.

Besöksnäringen är i en konstant digital förändring. Den digitala utvecklingen kommer de närmsta åren ta stora kliv framåt. I takt med att nya tekniska möjligheter dyker upp förändrar de hur en destinations utbud, tjänster och attraktioner kommer att upplevas. Att kombinera det digitala perspektivet med platsutveckling är ett nytt sätt att arbeta. Det digitala Göteborg (med stadens digitala tvilling) involverar nya aktörer i staden som normalt inte arbetar med turism eller besöksnäring.

Hybrida och digitala upplevelser - här för att stanna

Många svenska och internationella undersökningar visar att vi kommer fortsätta mötas både fysiskt, digitalt och i hybrida format. Detta har många mervärden, som till exempel ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan genom minskat resande.

Den viktiga frågan är hur möten och evenemang kommer att anpassa sina format till målgrupperna? Samtidigt som de även behöver anpassa sitt innehåll så bör branshen fortsätta att testa sig fram. De kan hitta sina digitala inslag och nya affärsmodeller genom plattformar, studioproduktion, streamingtjänster och interaktiva verktyg. På det sättet kan de hitta sitt optimala typ av format och sedan fortsätta utveckla det vidare.

Behov av ökad kompetens

Kompetensutveckling hos besöksnäringens aktörer har varit i fokus i projektet. De har också utvecklat kunskap tillsammans med andra aktörer på platsen genom ett antal delprojekt (så kallade Do-Tanks). Tack vare mängden av dessa delprojekt så har ny kunskap nått många aktörer. En fortsatt kunskapsutveckling har även skett utanför och efter projektet. Projektet drog nytta av framgångsrika lösningar, metoder och koncept som skapats under 2020. För att kunna utbyta kunskap etablerade projektet också en gemensam samverkansplattform. Där kan ny kunskap driva på utvecklingen av framtidens hållbara hybriduppleveser.

Vilken förändring vill projektet åstadkomma?

Projektet ville öka de lokala aktörernas medvetenhet och kunskap om hur de kan utveckla sin verksamhet genom digitala tjänster och digifysisk platsutveckling. Perspektivet på platsutveckling är viktigt då aktörernas grundläggande värdeerbjudande är baserat på plats, deras miljö och destinationen Göteborg. Platsutveckling har tidigare endast utgått från fysiskt deltagande. På samma sätt har digitalt deltagande tidigare inte alls relaterat till en fysisk plats.

I det riktigt långa perspektivet är ambitionen att Göteborg blir en omtalad förebild för hur man driver hållbar förändring genom hybridupplevelser. Projektet har diskuterat konceptet ”stadens digitala tvilling”. Göteborg & Co:s ambition är att etablera ett labb med uppdraget att utveckla metoder och koncept för möten, evenemang och andra destinationsupplevelser. Arbetet ska ske i nära samverkan med stadens testbäddar, science parks, ledande forskning och innovationsaktörer. Efter projektet är slut vill Göteborg & Co också låta Future Experience bli en del av deras ordinarie verksamhet.

Projektet - så gick det till

Förberedelser – kartläggning och förankring

Projektet tog hjälp av fyra olika grupper för att bättre förstå besöksnäringens utmaningar och behov:

 • Rättighetsägarna av event, kongresser, evenemang och möten.
 • Eventbyråer och arrangörer av kongresser.
 • Teknikleverantörer av hårdvaror, tekniker och plattformar.
 • Anläggningar och hotell.

Under de två första månaderna genomförde projektet 33 intervjuer. De olika aktörernas specifika behov delades upp och blev utgångspunkt för fyra workshoppar. Efteråt kunde projektet genomföra en behovsanalys utifrån de fyra olika branschkategorierna. Detta gick snabbt och effektivt tack vare ett brett nätverk hos projektledare och organisationen. Projektet har även förankrat samverkan, kunskapsutbyte och kompetenshöjning lokalt, nationellt och internationellt. Andra effekter var att aktörerna som medverkade fick möjlighet att samverka med varandra. 

Genomförande - Vilka aktiviteter genomfördes?

Projektets arbetssätt utgick från att stora etablerade evenemang kan vara motorn. De kan både bidra till utveckling av hybridformat och platsstärkande upplevelser i Göteborgsregionen. Totalt deltog sju evenemang som återkommer varje år i projektet. Tack vare det kan erfarenheter från projektet utvecklas vidare under kommande år för att bibehålla och utveckla destinationens attraktionskraft.

De utvalda arrangemang som har dokumenterats inom projektet är:
 • Filmfestivalen – Utvecklade en egen digital plattform, invigning i hybridformat och ett nytt format för att se film tillsammans hemma.
 • Vetenskapsfestivalen – Anpassade en ny mötesplattform och skapade interaktiva lösningar för deltagarna.
 • Gothenburg Horse Show (blev inställd 2021 och 2022) - Tog fram en ny affärsmodell med betala per visning (pay-per-view) och satte upp en ny mötesplattform.
 • Here not here på Göteborgsoperan - Skapade en upplevelse i virtual reality av akt ett, tillgängligt via streaming.
 • Connect2capital (investerarforum) - Utvecklade en matchningstjänst för att skapa interaktivitet online.
 • Gothia Cup - Förstudie av en ny hybrid åretrunt-plattform.
 • Partille Cup - Förstudie av en ny hybrid åretrunt-plattform.

Projektets framgångsfaktorer

 • Många delprojekt för att skapa kännedom om möjligheten att innovera och prova digitala platsutvecklingstjänster.
 • Det fanns ett projektteam med kompetens att stötta i genomförandet av delprojekten.
 • Varje delprojekt genomfördes med samma arbetssätt/metodik. Gruppen testade sig fram genom agilt arbete (scrum-metoden).
 • Kommunikationsplan som styr arbetet med att positionera Göteborg.
 • Delprojekten var kopplade till och blev en del av riktiga evenemang.

Viktigaste resultaten

 • De deltagande aktörerna har ökat kunskap och medvetenhet om möjligheten och vikten att erbjuda digitala tjänster för att driva den digifysiska platsutvecklingen.
 • Projektet skapade en bred samverkan med många aktörer som verkar i eller påverkar besöksindustrin. Detta bidrog till träffsäkra aktiviteter som har tagit Göteborg vidare som en konkurrenskraftig, digital upplevelsedestination.
 • Det finns en gemensam målbild för vad Göteborg ska leverera i form av teknisk standard och tjänster för hybridupplevelser. Projektet har även skapat ett arbetssätt för att kunna nå målbilden.
 • En kartläggning av behov och anpassad kunskapshöjning för respektive målgrupp. Projektet har lagt en god grund för fortsatt kompetensutveckling runt hybridupplevelsen.
 • Uppstart av en science park med fokus på upplevelse på Lindholmen (Xperience next) i Göteborg. Den kan framåt fungera som plattform för fortsatta projekt om digifysisk platsutveckling. Inte bara för platsen Destination Göteborg utan för platser i hela Europa.

Nästa steg

Projektet har påbörjat en förstudie som kommer fortsätta efter projektets slut. Målet med förstudien är att platsstärka Göteborg genom en digital tvilling. Idag finns redan en digital tvilling över Göteborgs kommun som främst används i simuleringssyften för stadsutveckling. Avsikten är att använda denna tvilling i steget mot ett så kallat Metaverse med fokus på upplevelser. Projektet har skapat en samverkan mellan Lindholmen Science Park, Virtual Gotheburg Lab, Visual arena, RISE, NVIDIA, Volvo, Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen. Nästa steg är att formera sig i en juridisk form och söka medel för att kunna göra verklighet av planerna.

Sandboxmetoden – ett arbetssätt för att möta det digifysiska epokskiftet

Att kunna möta behovet av digital utveckling kräver nya arbetsmetoder. Därför utvecklar nu Göteborg & Co en så kallad sandbox. Det är en innovationsplattform där stadens aktörer kan samarbeta över gränserna. Med hjälp av ny teknologi och kreativa idéer kan de forma framtidens upplevelser. Sandbox är ett begrepp som används när organisationer ska utveckla icke-existerande lösningar genom publika prototyper. Metoden och processerna kommer från spelbranschen.

Sandboxen hjälper besöksnäringen att på ett strukturerat sätt kommersialisera nya idéer, innovationer och koncept för platsutveckling. Den kan också hjälpa till med att hitta synergier med andra projekt. Göteborgs 400-årsjubileum kommer initialt att användas som katalysator för utveckling av sandboxen. Det kommer att bidra till synlighet och därmed stärka bilden av Göteborg som en innovativ stad.

Vidare läsning

Hur kan hybrida upplevelser kopplas till fysiska platser? Vad menas med digitala tvillingar? Hur säkerställer vi kompetens som behövs? Hur arbetar vi framåt för att få detta att hända?
Mer om projektets arbete hittar du på Göteborg & Co:s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om Göteborgs digitala tvilling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Henrik Svensson, projektledare
henrik.svensson@goteborg.com