Platsutveckling skapar attraktiva miljöer - och en hållbar turism och besöksnäring

Skärgårdsmiljö

I pandemins spår och med de ökande klimatförändringarna har det blivit viktigare än någonsin att arbeta hållbart med turism och besöksnäring. Idag pågår tretton olika projekt över hela landet med fokus på hållbar platsutveckling, utifrån Tillväxtverkets regeringsuppdrag.

Den nationella satsningen på hållbar platsutveckling är till för att skapa attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare – på ett hållbart sätt. Pandemin har tydligt visat hur alla delar av besöksnäringen hänger ihop och är beroende av varandra. Därför behöver näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle arbeta mer samordnat och på ett sätt som inte tär på jordens resurser.

Den nationella besöksnäringsstrategin lyfter fram platsutveckling som ett viktigt arbetssätt för att skapa attraktiva platser. Nu pågår tretton projekt över hela Sverige där man utvecklar metoder för hållbar platsutveckling. Projekten rymmer allt från att utveckla stadskärnor, möten och hybrida evenemang till kulturarvsnoder, naturturism och kunskapsturism.

Platsen och dess förutsättningar i fokus

Kristina Lindström är forskare i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Hon följer de projekt i hållbar platsutveckling som pågår just nu. Enligt henne är hållbar platsutveckling ett sätt att skifta från traditionell destinationsutveckling med turismen i fokus, till ett mer holistiskt perspektiv där platsen står i centrum.

– För att lyckas med ett hållbart samhällsbyggande behöver vi utgå från vad som är bäst för platsen. Vi behöver även ta hänsyn till de som finns på platsen, som har rätt till den. Om man vill att besöksnäringen ska vara långsiktig behöver man ha en tydlig förankring i det lokala. Det är så vi tar hand om turismens råvaran – alltså själva platsen, säger hon.

Genom att arbeta utifrån platsens förutsättningar tar man enligt Kristina Lindström också tillvara det lokala på ett bättre sätt. Och det är något som många turister efterfrågar. Att komma nära det lokala och få autentiska upplevelser har blivit väldigt eftertraktat de senaste åren.

Flera lärdomar hittills

De pågående projekten startade under våren 2021. Cirka ett år senare har man redan tagit med sig många lärdomar från arbetet. En svårighet som de flesta problem brottas med är hur man får till den breda samverkan som krävs, något som man har sett även i tidigare forskning.

– Det kan också vara svårt att frigöra sig från det vanliga, lite snävare sättet att tänka på platsen som en destination, särskilt om man har arbetat länge med destinationsutveckling. Vi ska inte överge det, men det synsättet behöver balanseras med andra perspektiv, säger Kristina Lindström.

En tredje lärdom är vikten av mätning och utvärdering – för att veta att man arbetar med rätt saker. Där behövs nyckeltal och verktyg så man kan se att de uppsatta målen uppnås.

Men som Kristina Lindström betonar är arbetet med hållbar platsutveckling inget som man löser snabbt. Det handlar om ett komplext paradigmskifte som behöver få ta tid, som med all hållbar utveckling.

Text: Jenny Asp