Platsutveckling kan leda till en hållbar turism och besöksnäring

Sommarmiljö

Den nationella satsningen på hållbar platsutveckling är till för att skapa attraktiva och hållbara miljöer för boende, företagare och besökare. Nu pågår tretton projekt runt om i landet och även om de har olika utgångspunkter har de kommit fram till liknande insikter och lärdomar. Läs om Vänersborg som skapar en attraktiv stadskärna samt Hornborgasjön som arbetar för att vara en hållbar destination.

Attraktiv stadskärna i Vänersborg

Vänersborg är en gammal residensstad, naturskönt belägen vid Vänern och med ett stort utbud i centrum. Ändå stod många lokaler tomma och alla besökare hittade inte in till innerstaden. Projektet Hållbar platsutveckling arbetar bland annat därför med att hitta nya sätt för att utveckla stadskärnan och skapa kopplingar till besöksnoder. Andra aktiviteter går ut på att utveckla stråken, skapa trygghet och få in mer lokalproducerad mat på stadens restauranger – för att skapa långsiktiga arbetssätt och metoder för platsutveckling.

– Det allra viktigaste i arbetet är att skapa samverkan och få bort stuprören mellan organisationer och inom kommunala förvaltningar, säger Gunbritt Reteike, näringslivsutvecklare på Vänersborgs kommun som i projektet samarbetar med turistbolaget och Forum Vänersborg som är en samverkansorganisation för handel, fastighetsägare och företagare. För att komma fram till gemensamma lösningar måste vi ha samma målbild och få förståelse för varandras perspektiv.

En sådan gemensam lösning har till exempel skapats genom ett nätverk för fastighetsägare. De har fått hjälp med etableringsstrategier och juridisk rådgivning. Genom att koppla på kommunens plan- och byggavdelning har fastighetsägarna också fått bättre kunskaper om vad som planeras i kommunen.

– Det har lett till en starkare framtidsanda! När fastighetsägare kan berätta för befintligt näringsliv vad som är på gång i staden kan de lättare prata om Vänersborg på ett positivt sätt. När vi samlar aktörer kan de hjälpa varandra. Det skapar synergier på ett sätt vi aldrig hade kunnat tänka oss och vi ser skillnad redan nu i vår stadskärna, berättar Gunbritt Reteike.

Hornborgasjön som hållbar destination

Ungefär 1,5 mil sydväst om Skara ligger Hornborgasjön. Den är Sveriges kanske främsta fågelsjö och här dansar tiotusentals tranor in våren. Det lockar lite drygt hundratusen besökare varje år, något som sätter stort tryck på platsen och besöksnäringen.

– Under pandemin turistade vi mer hemmavid än tidigare. Då blev det ännu tydligare hur viktigt det är att alla delar hänger ihop: det offentliga, besöksnäringen, platsen och besökarna. Det offentliga har ett stort ansvar att ta hand om platsen och konsekvenserna av turismen. Platsens bärkraft, vad platsen faktiskt tål ska vara utgångspunkten. Detta utifrån ett miljöperspektiv, men också med hänsyn till de som bor och verkar i området, säger Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef på Falköpings kommun.

I projektet Hållbar platsutveckling samverkar länsstyrelsen, kommunerna Falköping, Skara och Skövde samt Visit Hornborgasjön. De har sedan länge bedrivit ett organiserat och resurssatt samarbete avseende destinationen Hornborgasjön, något som är avgörande för att nu utveckla nya perspektiv och arbetssätt.

– Vi behöver öka kunskapen om våra olika perspektiv och skapa både dialog och en bredare samverkan mellan turism och destinationsutveckling å ena sidan och samhällsplanering å andra sidan. Men det är en utmaning att få alla att samlas runt den här frågan, för man ser inte alltid sin roll i arbetet. Vi måste därför våga öppna upp oss för andras kompetenser och perspektiv, säger Sofia Lennström som är affärsutvecklare på Visit Hornborgasjön.

Projekten pågår fram till april 2022 och då är målet att projekten ska ha utvecklat och identifierat nya arbetssätt och metoder – för ett fortsatt arbete med hållbar platsutveckling i Sverige.

Text: Jenny Asp