Artikeln publicerades 7 mars 2023

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Hur kan vi göra världsarv mer tillgängliga för fler besökare och samtidigt ta tillvara och stärka deras unika värden? Handboken är både ett konkret stöd och en inspiration i arbetet med att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra kulturhistoriska besöksmål.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Handboken utgår från Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit och är utvecklad och anpassad till svenska förutsättningar. Fokus ligger på samverkan och gemensamt ansvarstagande mellan besöksnäringen och världsarvsorganisationerna.
 • Handboken innehåller tio olika guider med praktiska verktyg för varje steg.
 • Metoden underlättar utvecklingen av starka och attraktiva besöksmål på ett långsiktigt och hållbart sätt, där de särskilt stora universella värdena både tillgängliggörs och skyddas. Detta skapar nytta både för turismen, världsarven och den lokala och regionala utvecklingen.
 • Metoden stärker även engagemang och skapar utrymme för nya sätt att samarbeta.

Förutsättningar för att lyckas

 • En tydlig beställning och politisk förankring.
 • Ett antal parter som kan och vill samverka för att utveckla ett hållbart besöksmål.
 • Avsatt tid för att medverka i arbetet.
 • En processledare som kan leda arbetet samt skapa struktur, tydlighet, inspiration och uppföljning.
 • Ett öppet klimat där man kan diskutera hur arbetet går, vad som fungerar och inte.
 • Delaktighet – att alla inblandade aktörer och även allmänheten har möjlighet att påverka arbetsprocesserna och prioriteringarna.

Steg för steg

Metoden bygger på tio guider, med var sitt tydligt syfte och beskrivningar av vad som ska göras och varför.

Förbereda

 • Världsarvsrådet agerar referensgrupp och utser en mindre styrgrupp.
 • Utse även en arbetsgrupp som håller i arbetet och en extern processledare.
 • Prioritera vilka utvecklingsområden och guider i handboken som är viktigast för ert besöksmål.
 • Det är viktigt att använda handboken med utgångspunkt i respektive världsarvs egna specifika förutsättningar, behov och möjligheter.
 • Ta fram en tydlig plan för hur arbetet ska bedrivas.

Genomföra

 • Inled med guide 1–5 som ger en strategisk grund för arbetet.
 • Fortsätt arbeta parallellt med utvalda guider av guide 6–10, som fokuserar på specifika utvecklingsområden. Här behöver ni välja ut det som är relevant för ert besöksmål.
 • Reflektera löpande över hur materialet i handboken ska användas, utifrån era förutsättningar. Se till att innehållet blir relevant, användbart och genomförbart.

Sammanställa

 • Sammanställ löpande den data som genereras i workshopar och analyser.
 • De resultat och slutsatser som arbetet resulterar i behöver omsättas i världsarvens löpande arbetssätt, i förvaltningsplaner med tillhörande handlingsplaner samt i andra centrala regionala och lokala styrdokument.

Samarbetspartners

 • Lokala företag och föreningar är involverade i arbetet för att skapa dialog och utveckla nya aktiviteter och produkter.
 • Ansvariga myndigheter och besöksnäring deltar i arbetet för att utarbeta strategier och organisering.
 • Regionala och kommunala funktioner inom samhälls- och översiktsplanering, näringslivsutveckling, kultur och bildning ingår i det löpande världsarvsarbetet.

Uppföljning
Guide 10: ”Säkerställa hållbarhet” handlar om att säkra världsarvets långsiktiga utveckling genom att lägga grunden för löpande uppföljning av måluppfyllelse, utvecklingsarbetet och resultaten av genomförda insatser. Arbetet sker på strategisk nivå.