Artikeln publicerades 7 mars 2023

Hållbar utveckling av biosfärområdet Storkriket i Skåne

En höbale på ett sädesfält med en fågel.

Foto: Per-Erik Larsson

I Lunds, Eslövs och Sjöbos kommuner ligger det värdefulla naturområdet Vombsjösänkan. Här finns Storkriket, som kandiderar till att bli Sveriges åttonde biosfärområde. Nu arbetar kommunerna tillsammans med lokala aktörer för att lägga grunden till hållbar platsutveckling av biosfärområdet.

Om projektet

Projektägare: Lunds kommun
Projekttid: april 2022–mars 2023

 • Nya krav på besöksmål och ett ökande besöks- och exploateringstryck kräver aktivt arbete för att utveckla biosfärområde Storkriket på ett hållbart sätt. I det arbetet krävs en balansgång mellan att göra biosfärområdet tillgängligt för fler, samtidigt som unika värden och känsliga miljöer skyddas.
 • Lunds kommun håller i projektet Vår plats i biosfären, Biosfärområde Storkriket i samarbete med Sjöbo och Eslövs kommuner.
 • Projektet arbetar utifrån de fyra första guiderna i Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer.
 • Arbetet har lett till en samsyn bland de olika aktörerna om vad som behöver göras. Det ska även mynna ut i en strategi och organisering för biosfärområdet.

Storkriket ligger i Eslövs, Lunds och Sjöbo kommun i södra Skåne. Det område som föreslås bli ett biosfärområde är cirka 106 000 hektar stort med ungefär 150 000 invånare. Här finns många sällsynta arter, en stor biologisk mångfald och värdefull kulturhistoria. Samtidigt verkar en rad stora myndigheter och privata aktörer i området som leder till flera olika intressekonflikter.

– Det här projektet har fungerat som en katalysator för biosfärarbetet i stort. Hållbarhetsfrågorna har relevans för alla aktörer, både företag, myndigheter och byaföreningar. Det finns många praktiska frågor att ta tag i, som kollektivtrafik och service. Men i grunden handlar det om att hitta ett vi, känna ett ägandeskap och vilja berätta om biosfärområdet. Och där handlar det om att jobba med kunskap och samsyn, säger Sara Ericsson som är processledare.

Flertalet workshops har också lett till en tydligare samsyn. I SWOT-analysen kom både offentliga och privata aktörer fram till samma utmaningar och lösningar för området.

– Att mötas i de här samtalen har också haft ett stort värde. Eftersom de här tre kommunerna inte har samarbetat tidigare har arbetet verkat gränsöverskridande. Bara genom att delta blir det också att man engagerar sig i frågorna på längre sikt, säger Susanne Green som är projektledare.

Det finns många idéer inför framtiden, som att jobba med konkreta platser och utveckla affärsidéer. De hoppas därför på att arbetet kan fortsätta i ett nytt projekt efter våren och även implementeras i ordinarie verksamhet.

”Kollektivtrafiken på landsbygden i Skåne är på många platser bristfällig – om det överhuvudtaget alls finns någon kollektivtrafik. En av projektets frågor är därför hur man kan främja och utveckla kollektivtrafiken i området så att det passar både besökare och boende.”

Aktiviteter

 • Analys och kartläggning av området, delvis genom workshops med privata och offentliga aktörer.
 • Det har resulterat i en SWOT-analys samt ett antal kartor där olika typer av besöksmål har identifierats och kategoriserats utifrån utvecklingsbarhet, potentialer eller begränsningar och konsekvenser som detta för med sig.
 • Workshops med privata aktörer och offentliga aktörer för att ta fram förslag till strategi, organisering och gemensamma mål.
 • Workshops för att engagera lokalsamhället.
 • Studieresa till Kristianstad vattenrike och Blekinge Arkipelag för att höra om deras upplägg kring strategi och organisation.
 • Framtagande av strategidokument och organisationsmatris för fokusområdet ”Hållbar plats- och destinationsutveckling”.

Resultat och lärdomar

 • Bra att ha en tydlig metod att hålla sig i, men den kan behöva anpassas efter de faktiska förutsättningarna. Våga prova och plocka det som fungerar för er.
 • Det är viktigt att ta vara på erfarenheter som redan har gjorts tidigare.
 • Sådana här processer är iterativa. De har ingen tydlig början eller slut och det krävs ständig utveckling och lärande.
 • Se till att rätt personer är med från start. Säkerställ även hur de tar arbetet vidare i nästa steg i sina respektive organisationer.
 • Att hitta tid för en heldagsworkshop för tjänstepersoner i tre kommuner är en utmaning. En lösning kan vara att göra fler, kortare workshops.
 • Erfarenhetsträffarna med andra projekt och inbjudna föreläsare har varit givande. Att få coachning i metoden av Tillväxtverket har också varit mycket värdefullt.

Använda metoder

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Kontakt

Susanne Green, Visit Lund
fornamn.efternamn@visitlund.se

Sara Ericsson, Coompanion Skåne
fornamn.efternamn@coompanion.se