Metod för att minska konflikter kring markanvändning

En person vandrar längs en av Funäsfjällens populära ”Guldturer”.

Foto: Jocke Lagercrantz

Funäsfjällens ledbolag har undersökt hur destinationer kan minimera slitage på leder och naturområden. I ett projekt om hållbar led- och platsutveckling arbetade de för att lösa intressekonflikterna kring markanvändning.

Funäsfjällen i västra Härjedalen har ett utvecklat system med spår och leder for skoter, längdskidor och vandring. De senaste somrarna har cyklingen ökat och 2021 fanns det även leder för cykel på plats. Men i sin kontakt med markägare förstod Funäsfjällens ledbolag att det fanns starka intressekonflikter kopplade till den ökade cyklingen.

Renskötare och privata markägare upplevde problem med att många cyklister inte höll sig till cykellederna. Med hänvisning till allemansrätten hävdade dock cyklisterna sin rätt att cykla och rasta var de vill. Detta störde bland annat renskötseln enligt renskötarna. Markägarna och renskötarna var dessutom irriterade över hur kommersiella aktörer marknadsförde möjligheten att cykla utanför lederna. Ledbolaget fick även veta att vandrare och ryttare kände sig otrygga på flera vandringsleder på grund av det ökade antalet cyklister.

Risken var överhängande att platsens långsiktigt utvecklade system av spår och leder skulle rubbas väsentligt. Det hade med stor sannolikhet resulterat i uppsagda leder och därmed ett försämrat utbud, minskad attraktionskraft, mindre samverkan och fler intressekonflikter.

Betydelsen av platsutveckling

Att utgå från platsutveckling som perspektiv innebär att ta ett större ansvar för hela platsen och dess aktörer. Det handlar om att uppriktigt utgå från platsens unika förutsättningar och vilja bidra till långsiktig hållbarhet för flera olika grupper.

Ett företag som inte tar hänsyn till platsutveckling kan ha som fokus att just det här året öka sina intäkter. Däremot saknas viljan eller insikten om hur det drabbar andra grupper på platsen och den långsiktigt hållbara utvecklingen. Projektet tar som exempel ett destinationsbolag som väljer bilder och text utifrån vad de anser kommer leda till kommersiell framgång på kort sikt. Risken finns då att deras val inte signalerar långsiktig hållbarhet. De kanske väljer att använda en bild på cyklister som tar selfies med renar, vilket signalerar för betraktaren att bolaget inte visar hänsyn till renskötseln.

Projektet menar att ett perspektiv på platsutveckling innebär att fler grupper kan vara med och engagera sig i, ta ansvar för samt påverka platsens hållbara utveckling. Det kan de inte om de inte blir insläppta i utvecklingsprocessen.

Resultatet - Samordnad metodutredning för hållbar led-och platsutveckling

Om du vill börja organisera dig kring markanvändning så rekommenderar projektet att du först läser skriften Turism på annans mark. När du vill ta nästa steg så kan du gå igenom projektets samordnade metodutredning. Metoden är uppdelad i tre övergripande delar:

 • Funäsfjällens förvaltningsmodell för spår och leder.
  Beskriver förvaltningsmodellen i detalj och även dess bakgrund, kontext och vidareutveckling.
 • Löpande metoder och arbetssätt för intern och extern kommunikation.
  Beskriver vilka metoder och arbetssätt som projektet använde för att komma framåt med sin interna och externa kommunikation.
 • Avtalssystematik i förvaltningsmodellen för spår och leder.
  Beskriver vilka avtal och allmänna villkor som stödjer förvaltningsmodellen och varför. Visar hur allmänna villkor samt nyttjanderättsavtal för cykel som stödjer förvaltningsmodellen kan se ut.

Metoden riktar sig till flera olika målgrupper

 • Markägare som vill skapa ordning och reda kring markanvändningen.
 • Utvecklare av spår och leder som vill skapa hållbar samverkan och system kring
  markanvändningen.
 • Renskötare som vill vara med och påverka vilka områden som behöver visas särskild hänsyn.
 • Destinationsbolag som vill få inspiration kring vad ett platsutvecklingsperspektiv kan handla om kopplat till spår och leder.
 • Myndigheter som bland annat är med och styr vilka förutsättningar som ska gälla för hur hållbar utveckling kan organiseras.

Lärdomar från projektet

Att bygga förtroende tar tid - men lönar sig i längden

Prioritera att bygga uppriktigt förtroendefulla samarbeten och kom ihåg att grupper och organisationer bygger pa individer. Att bygga förtroende är något som du behöver göra på lång sikt, inte för att du vill genomföra ett kortsiktigt projekt eller en viss insats. Det tar tid, men lönar sig i längden.

Avsätt resurser för samverkan och kommunikation

Tiden och att prioritera har varit utmaningar för projektet. Det kan till exempel handla om att behöva få en översikt över allt som behöver göras och att fokusera, begränsa och välja bort. Det har också varit svårt att räcka till i alla interna och externa kommunikativa sammanhang.

Projektet tipsar därför om att budgetera mycket resurser för samverkan och kommunikation. Ha också en mix av både väl insatta personer och mer objektiva personer som kan driva själva processerna framåt.

Växla mellan det korta och långa perspektivet

Ha en mix av flexibilitet så att du dels kan lösa det som behöver göras på kort sikt, dels bygga upp de strukturer som på sikt sparar tid och leder till resultat.

Viktigaste resultaten

 • Funäsfjällens förvaltningsmodell för spår och leder är bland projektets viktigaste resultat. Modellen visar hur det går att minska konflikter kring markanvändning och samtidigt främja bygdens utveckling. Den tar hand om osäkerheten kopplat till allemansrätt i områden med högt besökstryck. Förvaltningsmodellen är beskriven och presenterad sa att andra kan ta del av den. Den har utvecklats genom att ha med terrängcykling, vilket ledde till ett inskat slitage samt ett minskat missnöje kring cykling i terräng.
 • Ett annat viktigt resultat är att ledbolaget har fått en mycket närmare samverkan med Funäsfjällens Destinationsbolag.

Vägen framåt

Projektets arbete kommer att leva vidare genom fortsatt nära samverkan med Destination Funäsfjällen. Bland annat kommer Funäsfjällens ledbolag att framöver vara en del av destinationsbolagets marknadsgrupp. På det sättet kommer hållbarhetsaspekter kopplat till markanvändning och turism eller spår och leder att i ett tidigt skede finnas med i kommunikation och marknadsföring.

Ledbolaget kommer även fortsättningsvis att delta i regionala och nationella träffar kring cykel, hållbar platsutveckling samt spår och leder.

Länkar

På projektets webbplats kan du fördjupa dig i de tre delarna av metoden.
Ta del av projektets resultat på Funäsfjällens ledbolags webbplats Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om skriften Turism på annans mark

Kontakt

Sigge Jungell, Destination Funäsfjällen
sigge.jungell@funasfjallen.se