Artikeln publicerades 7 mars 2023

Samverkansmodell för hållbar platsutveckling

För att möta komplexa samhällsutmaningar krävs samverkan mellan organisationer och personer med olika kompetens. Denna samverkansmodell ger systematik i komplexa processer som rör stadsutveckling, samhällsplanering och destinationsutveckling.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Hållbar platsutveckling utgår från vad som är bäst för platsen för att gagna invånare, besökare och tillväxt – utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.
 • Samverkansmodellen för hållbar platsutveckling involverar tidigt besöksnäringens och civilsamhällets intressenter i samhällsplaneringen av en plats.
 • Modellen leder till färre stuprör, snabbare processer, tydligare resultat, större kunskap om varandra och en mer hållbar platsutveckling.

Förutsättningar för att lyckas

 • En grundidé om att utvecklingsarbetet tjänar på att breddas, och en insikt om att samverkan aldrig sker av sig självt.
 • En vilja att arbeta transparent, tillitsfullt och tillsammans.
 • En kommunal enhet som är övergripande ägare är processen och som står för processledare, till exempel näringslivsenheten.
 • Processledarkompetens för komplexa processer i samverkan. En kombination av extern och intern kompetens i projektteamet är önskvärt.
 • Tydlighet kring vad som ska hända och vem som ska ansvara för vad.
 • Tid och uthållighet. Det tar tid att överbrygga organisatoriska stuprör, åstadkomma kulturella förändringar och bygga samverkansstrukturer.

Steg för steg

Förbereda

 • Ta reda på hur nuläget ser ut: Hur ser arbetsprocesserna ut idag? Vilka styrkor och svagheter finns?
 • Identifiera de viktigaste intressenterna och involvera dem i ett tidigt skede. Förmedla att deltagarna både kan och bör vara en del av lösningen. Det leder till ett ökat ägandeskap och delaktighet.
 • Skapa arbetssätt som möjliggör systematisk samverkan med och mellan olika aktörer, som närings- och föreningsliv.
 • Etablera en övergripande och gemensam målbild som alla kan enas kring och jobba mot.
 • Enas om spelregler för samverkan, som skapar förtroende och tillit.
 • Tydliggör och avgränsa platsutvecklingsarbetet i olika delområden med olika delmål.
 • Klargör vilka aktörer som ansvarar för vad och i vilka etapper.
 • Ta fram en hållbar finansieringsstruktur utifrån värde, investering och drift.
 • Etablera tydliga strukturer för vem som ska fatta beslut för varje steg i processen.
 • Ta fram en fungerande struktur för både intern och extern kommunikation.
 • Kommunicera målbilden och uppmuntra till dialog i ett tidigt skede för att underlätta samskapande.
 • Ta vara på relevanta idéer genom dialogmöten, workshops och informationsutskick.

Genomföra
Inom varje fas sker ett iterativt arbete med att identifiera, utveckla, utreda ämnet och bygga samarbete – inför nästa steg i arbetet.

Fas 1: Identifiera och involvera

 • Undersök ett behov eller en idé, som kan komma inifrån kommunen eller utifrån via civilsamhället eller företag. Besluta om idén platsar inom arbetet med hållbar platsutveckling. Ringa in det upplevda behovet, beskriv nyttan och identifiera målgrupper.
 • Ta fram gemensam målbild och önskat läge.
 • Identifiera och knyt kontakter med samarbetspartners och nyckelaktörer.
 • Beskriv förutsättningar: vilka resurser som behövs, tidsåtgång, genomförbarhet, eventuella målkonflikter samt vilka områden som behöver undersökas.
 • Sammanfatta fasen i en idébeskrivning.
 • Besluta gemensamt om att gå vidare till fas 2, pausa idén eller avsluta samverkan.

Fas 2: Planera

 • Konkretisera arbetets omfattning och avgränsa i olika delområden.
 • Definiera metod, upplägg och rollfördelning.
 • Bygg nätverk och för dialog med partners och målgrupper.
 • Genomför identifierade analyser och utredningar.
 • Klargör tidigt ansvarsfrågor inför slutresultatet eller genomförande.
 • Halvvägs in i arbetet: följ upp resultat och besluta om fortsättning eller avslut. Om ja – identifiera vilka fler aktiviteter och underlag som är viktiga för fortsättningen.
 • Ta fram förslag till genomförandeplan.
 • Ta gemensamt beslut om att fortsätta till nästa fas, pausa eller avsluta. Ansvarsfrågan måste klargöras för slutprodukten.

Fas 3: Realisera – i två parallella spår

 1. a) Verksamhet: test/genomföra–utvärdera–utveckla
 • Genomför aktiviteter eller delmoment, enligt plan.
 • Utvärdera resultatet. Justera planen eller gå vidare.
 • Ta fram en slutrapport som sammanfattar de viktigaste resultaten.
 1. b) Infrastruktur och byggnationer
 • Om satsningen innehåller fysiska byggnationer sker det arbetet enligt sedvanliga kommunala processer för infrastruktursatsningar, med upphandling, projektering, byggnation och slutbesiktning.

Fas 4: Drift och utveckling

 • Lämna över projektet till den eller de parter som ska ta över och fortsätta driva verksamheten framåt.
 • Här avslutas samverkansprocessen för hållbar platsutveckling i sin utvecklingsfas, men ett mål är att fortsätta samarbeten och partnerskap över tid, i nya konstellationer.
 • Efteråt sker en utvärdering även av själva arbetsmodellen, för att bidra till ständig förbättring av arbetsprocesser och rutiner.

Samarbetspartners

 • Kommunens olika enheter: till exempel näringsliv (som samordnare), fritid, övergripande planering, mark och exploatering, kultur, gator och parker, strateger för miljö, jämställdhet och tillgänglighet.
 • Kommunala bolag, destinationsbolag, kommunala infrastrukturbolag, energibolag, VA-bolag samt lokaltrafik.
 • Civilsamhället, som idrotts- och intresseföreningar.
 • Företag från besöksnäring, arrangörer och engagerade entreprenörer.
 • Externa myndigheter, som universitet, Trafikverket, Polisen, Försvarsmakten.

Uppföljning
Använd verktyg för att bedöma satsningens framåtskridande och se till att de uppsatta målen uppnås. Följ regelbundet upp delmålen.

Läs mer

Läs mer om projektet i Umeå som har tagit fram samverkansmodellen

Kontakt

Jenny Eklund, projektledare Umeå kommun
fornamn@sprind.se